प्रखंड पंचायत ग्राम विभाग संसाधन पता
दुमका    .  सहकारिता  दुमका लैम्पस  ग्रा0+पो0-दुमका 
दुमका    .  सहकारिता  दुमका लैम्पस  ग्रा0+पो0-दुमका 
दुमका  रानीबहाल  रानीबहाल  सहकारिता  रानीबहाल लैम्पस  ग्रा0+पो0-रानीबहाल 
दुमका  बड़तल्ली  गान्दो  सहकारिता  गान्दो लैम्पस,  ग्राम+पो0 -गान्दो 
दुमका  आसनसोल  आसनसोल  सहकारिता  आसनसोल लैम्पस  ग्रा0+पो0-मकरो 
दुमका  आसनसोल  आसनसोल  सहकारिता  आसनसोल लैम्पस  ग्रा0+पो0-आसनसोल 
दुमका  गादी कौरिया  मकरो  सहकारिता  मकरो लैम्पस  ग्रा0+पो0-मकरो 
सरैयाहाट  दिग्घी  दिग्घी  सहकारिता  दिग्घी लैम्पस  ग्रा0+पो0-दिग्घी 
सरैयाहाट  हँसडीहा  हँसडीहा  सहकारिता  हॅसडीहा लैम्पस  ग्रा0+पो0-हॅसडीहा 
सरैयाहाट  कुशियारी  कुरमाहाट  सहकारिता  कुरमाहाट लैम्पस  ग्रा0+पो0-कुरमाहाट 
सरैयाहाट  सरैया  सरैयाहाट  सहकारिता  सरैयाहाट लैम्पस   
सरैयाहाट  धौनी  मोहरा  सहकारिता  मोहरा लैम्पस  ग्रा0+पो0-मोहरा 
जरमुण्डी    .  सहकारिता  जरमुण्डी लैम्पस  ग्रा0+पो0-जरमुण्डी 
जरमुण्डी    .  सहकारिता  जरमुण्डी लैम्पस  ग्रा0+पो0-जरमुण्डी 
जरमुण्डी  नोनीहाट  नोनीहाट  सहकारिता  नोनीहाट लैम्पस  ग्रा0+पो0-नोनीहाट 
जरमुण्डी  हरिपुर  हरिपुर बाजार  सहकारिता  हरिपुर लैम्पस  ग्रा0+पो0-हरिपुर 
जरमुण्डी  सहारा  सहारा  सहकारिता  सहारा लैम्पस  ग्रा0+पो0-सहारा 
जरमुण्डी  रायकिनारी  रायकिनारी  सहकारिता  रायकिनारी लैम्पस  ग्रा0+पो0-रायकिनारी 
जामा  सरसावाद  लकड़ापहाड़ी  सहकारिता  लकड़ापहाड़ी लैम्पस  ग्रा0+पो0-लकड़ापहाड़ी 
जामा  मोहुलबोना  जामा  सहकारिता  जामा लैम्पस  ग्रा0+पो0-जामा 
जामा  पलासी  पलासी  सहकारिता  वारापलासी लैम्पस  ग्रा0+पो0-वारापलासी 
जामा  चिकनिया  चिकानियाँ  सहकारिता  चिकिनियॉ लैम्पस  ग्रा0+पो0-चिकिनियॉ 
जामा  सिमरा  सिमरा  सहकारिता  सिमरा लैम्पस  ग्रा0+पो0-सिमरा 
रामगढ़    .  सहकारिता  भदवारी लैम्पस  ग्रा0+पो0-भदवारी 
रामगढ़    .  सहकारिता  भदवारी लैम्पस  ग्रा0+पो0-भदवारी 
रामगढ़  महुबना  महुबना  सहकारिता  महुबना लैम्पस  ग्रा0+पो0-महुबना 
रामगढ़  रामगड  रामगड  सहकारिता  रामगढ़ लैम्पस  ग्रा0+पो0-रामगढ़ 
रामगढ़  भालसुमर  गम्हरिया हाट  सहकारिता  गम्हरियाहाट लैम्पस  ग्रा0+पो0-गम्हरियाहाट 
रामगढ़  सुसनिया  क्रड़बिन्धा  सहकारिता  कड़विन्धा लैम्पस  ग्रा0+पो0-कड़विन्धा 
षिकारीपाड़ा  बाँकीजोर  सरसाजोल  सहकारिता  सरसाजोल लैम्पस  ग्रा0+पो0-सरसाजोल 
षिकारीपाड़ा  सरसडंगाल  सरसडंगाल  सहकारिता  सरसडंगाल लैम्पस  ग्रा0+पो0-सरसडंगाल 
षिकारीपाड़ा  चितरागड़िया  बेनागड़िया  सहकारिता  वेनागड़िया लैम्पस  ग्रा0+पो0-वेनागड़िया 
गोपीकान्दर  गोपीकान्दर  गोपीकान्दर  सहकारिता  गोपीकान्दर लैम्पस  ग्रा0+पो0-गोपीकान्दर 
गोपीकान्दर  खरौनीबाजार  खरौनीबाजार  सहकारिता  खरौनी लैम्पस  ग्रा0+पो0-खरौनी 
गोपीकान्दर  कुश्चिरा  दुर्गापुर  सहकारिता  दुर्गापुर लैम्पस  ग्रा0+पो0-दुर्गापुर 
गोपीकान्दर  ओड़मो  शिलंगी पहाड़  सहकारिता  शिलंगी लैम्पस  ग्रा0+पो0-ि 
काठीकुण्ड  बड़ा चापुड़िया  बड़ा नारगंज  सहकारिता  नारगंज लैम्पस  ग्रा0+पो0-नारगंज 
काठीकुण्ड  आसनपहाड़ी  बड़ा काठीकुंड  सहकारिता  काठीकुण्ड लैम्पस  ग्रा0+पो0-काठीकुण्ड 
काठीकुण्ड  कदमा  मंगलपूर  सहकारिता  मंगलपुर लैम्पस  ग्रा0+पो0-मंगलपुर 
काठीकुण्ड  झिकरा  सालदाहा  सहकारिता  सालदाहा लैम्पस  ग्रा0+पो0-सालदाहा 
मसलिया  दलाही  दलाही  सहकारिता  दलाही लैम्पस  ग्रा0+पो0-दलाही 
मसलिया  खुटोजोरी  पिण्डारी  सहकारिता  पिण्डारी लैम्पस  ग्रा0+पो0-पिण्डारी 
मसलिया  कोलारकोन्दा  मकरमपुर  सहकारिता  मकरमपुर लैम्पस  ग्रा0+पो0-मकरमपुर 
मसलिया  रांगा  मसलिया  सहकारिता  मसलिया लैम्पस  ग्रा0+पो0-मसलिया 
मसलिया  रानीधाधर  गम्हरिया  सहकारिता  गम्हरिया लैम्पस  ग्रा0+पो0-गम्हरिया 
रानेष्वर  निझुरी  चौपावथान  सहकारिता  चोपाबथान लैम्पस  ग्रा0+पो0-चोपाबथान 
रानेष्वर  गोविंदपुूर  आमजोड़ा  सहकारिता  आमजोरा लैम्पस  ग्रा0+पो0-आमजोरा 
रानेष्वर  बासकुली  बॉसकुली  सहकारिता  बासँकुली लैम्पस  ग्रा0+पो0-बासँकुली 
रानेष्वर  आसनबनी  आसनवनी  सहकारिता  आसनवनी लैम्पस  ग्रा0+पो0-आसनवनी