प्रखंड पंचायत ग्राम विभाग संसाधन पता
रानेष्वर  निझुरी  चौपावथान  सहकारिता  चोपाबथान लैम्पस  ग्रा0+पो0-चोपाबथान 
रानेष्वर  गोविंदपुूर  आमजोड़ा  सहकारिता  आमजोरा लैम्पस  ग्रा0+पो0-आमजोरा 
रानेष्वर  बासकुली  बॉसकुली  सहकारिता  बासँकुली लैम्पस  ग्रा0+पो0-बासँकुली 
रानेष्वर  आसनबनी  आसनवनी  सहकारिता  आसनवनी लैम्पस  ग्रा0+पो0-आसनवनी