ALL BLOCK   Kathikund   Gopikandar   Jarmundi   Jama   Dumka    Masliya    Raneshwar   Ramgarh   Shikaripara   Shreyyahat