Close

इञ साँव ञापामोक् पे

नोवा दुनियाँ झाली रे खा़ेबो़र ञामोक् दिसा़म खो़बो़र साँडे़स (विज्ञान) ठाँव दुमका होते ते चेहरा आर लाहान्ती आकादाको आर जिला सासोन, दुमका होते ते राखी जोगाव आकादाको।

जुदि आम नोवा दुनियाँ झाली खो़बो़र ञामोक् बाबोत् रे जाहाँन कुकली कुली सानायेत मेखान, तोबे आम मिसिन तेयाक् सांदीश कोल ddc-dumka[at]jharkhandmail[dot]gov[dot]in ओपरोक रे दुनियाँ झाली रेयाक् खो़बो़र बेबोस्था यीच् साँव सोहोत् लाहान्ती कमीशनर दुमका रेम ओल दोड़याक्आ।

जाँहान बाबोत पुस्टाव रे तायोम हा़टिच जिनिस को, चेहरा बाड खान तारीका बाबोत जाहाँनाक गे जाहाँन बाबोत पुस्टाव तेको सोदोर दाड़ेयाक्आ। आम लातार रे ओल आकान ठिकाना रे इज साँवतेम ञापाम दाड़ेयाकआ।

दुनियाँ झाली रेयाक् खोबोर बेबोस्था यीच् साँव सोहोत लाहान्ती कमीशनर, नावां माराङ दुपुड़ुप का़मी ओड़ाक् दुमका – 814101 (झारखण्ड)