Close

ओ़ल कागा़ेच् साकाम गाथाव

हा़टिञ लेका ते कागो़ज साकाम बाछाव

Filter

ओ़ल कागा़ेच् साकाम गाथाव
बो़हो़क् ञुतूम मा़हित् ञेल/ओडोक
जिला सिरजो़न तेयाक् पोन्था 07/10/2020 ञेलपे (3 MB)
जिला हा़टिञ् का़मी ओ़ड़ाक् , दुमका, आषाढ़ चासको़ रेयाक् गो़नोङ आ़न गो़टाय बा़बोत् रेजो़तो़को ला़गित् खो़बो़र 09/11/2020 ञेलपे (4 MB)
एतो़हो़प् जिला़ रेयाक् साना (प्राइमरी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिकट्स) 17/05/2018 ञेलपे (9 MB)
जिला़ रेयाक् बे आ़न आ़री तेयाक् साना होयदाड़ीयाक् 17/05/2018 ञेलपे
झारखण्ड रे आआरजावाक् (कंट्री लिकर मैन्युफैक्यरिंग, बाॅटलिंग एंड स्टोरेज) नियोम, 2018 18/01/2019 ञेलपे (310 KB)
का़टिच् ओ़त खो़न ला ओडोकाक् धिरी साँव ते दुमका़ धिरी साँव ते दुमका़ जिला़ रेयाक् ओ़ला जा़खा खो़बो़र 07/05/2018 ञेलपे (6 MB)
खाधान आ़री-चाली 23/04/2018 ञेलपे (6 MB)
दिसाम दाड़ान आ़री-चा़ली 24/04/2018 ञेलपे (258 KB)
जिला सिरजोन तेयाक् घोटना ओड़ाक् 26/09/2019 ञेलपे (952 KB)
दाक् रा़खी जोगाव रेयाक् उपा़य 21/04/2018 ञेलपे (66 KB)