Close

ओ़ल कागा़ेच् साकाम गाथाव

हा़टिञ लेका ते कागो़ज साकाम बाछाव

Filter

ओ़ल कागा़ेच् साकाम गाथाव
बो़हो़क् ञुतूम मा़हित् ञेल/ओडोक
जिला रेयाक् जुमी जागा आरजाव का़मी ओड़ाक्आ,रजाव हा़टिञ् दुमका बास्कीनाथ-चित्रा नावाॅ रेल सो़ड़ोक् बेनाव ला़टु पो़न्था ला़गित् बाबो़त् एतो़हो़प् खो़बो़र(आतो़- तीलबरीया, अंचल-जरमुंडी) 13/03/2021 ञेलपे (5 MB)
जिला रेयाक् जुमी जागा आरजाव का़मी ओड़ाक्आ,रजाव हा़टिञ् दुमका बास्कीनाथ-चित्रा नावाॅ रेल सो़ड़ोक् बेनाव ला़टु पो़न्था ला़गित् बाबो़त् एतो़हो़प् खो़बो़र(आतो़- पाटसारा, अंचल-जरमुंडी) 13/03/2021 ञेलपे (3 MB)
जिला रेयाक् जुमी जागा आरजाव का़मी ओड़ाक्आ,रजाव हा़टिञ् दुमका बास्कीनाथ-चित्रा नावाॅ रेल सो़ड़ोक् बेनाव ला़टु पो़न्था ला़गित् बाबो़त् एतो़हो़प् खो़बो़र(आतो़- सोगराडंगाल, अंचल-जरमुंडी) 13/03/2021 ञेलपे (3 MB)
जिला रेयाक् जुमी जागा आरजाव का़मी ओड़ाक्आ,रजाव हा़टिञ् दुमका बास्कीनाथ-चित्रा नावाॅ रेल सो़ड़ोक् बेनाव ला़टु पो़न्था ला़गित् बाबो़त् एतो़हो़प् खो़बो़र(आतो़- जरुवाडीह, अंचल-जरमुंडी) 12/02/2021 ञेलपे (1 MB)
मा़हित्-28.09.2019 रे मानो़तिया डीसी साहेब, दुमका रे सभा गोङकेयाक् रे को़म्बो़ल रेयाक् गुणतेत् बाबो़त् रे हो़य लेन दुपूडुप रेयाक् का़मी हो़रा। 07/12/2020 ञेलपे (1 MB)
जिला सिरजो़न हो़बो़र दो़ल हो़तेते मा़हित्-17.08.2020 रे हो़य लेन दुपूड़ुप् रेयाक् का़मी हो़रा 07/10/2020 ञेलपे (3 MB)
जिला सिरजो़न हो़बो़र दो़ल हो़तेते मा़हित्-13.03.2020 रे हो़य लेन दुपूड़ुप् रेयाक् का़मी हो़रा 07/10/2020 ञेलपे (4 MB)
जिला सिरजो़न हो़बो़र दो़ल हो़तेते मा़हित्-24.01.2020 रे हो़य लेन दुपूड़ुप् रेयाक् का़मी हो़रा 07/10/2020 ञेलपे (4 MB)
जिला सिरजो़न तेयाक् पोन्था 07/10/2020 ञेलपे (3 MB)
जिला हा़टिञ् का़मी ओ़ड़ाक् , दुमका, आषाढ़ चासको़ रेयाक् गो़नोङ आ़न गो़टाय बा़बोत् रेजो़तो़को ला़गित् खो़बो़र 09/11/2020 ञेलपे (4 MB)