Close

फूरगा़ल मो़न पूरा़व हा़टिञ् हुकूम-2020

तोंगे लेखा चिट्टी लेखा/ता़रिक हा़टिञ ञेलपे
59 2830/ 15-09-2020 बाञ्चाव धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- थाड़ी खसिया, रामगढ़ ञेलपे (पीडीएफ 332 केबी)
58 2829/ 15-09-2020 बाञ्चाव धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- बेहराबांक, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 314 केबी)
57 2828/ 15-09-2020 बाञ्चाव धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- बेहराबांक, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 323 केबी)
56 2827/ 15-09-2020 बाञ्चाव धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- सरैया बस्ती, सरैयाहाट ञेलपे (पीडीएफ 341 केबी)
55 2773/ 10-09-2020 बाञ्चाव धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- चरकापाथर, सरैयाहाट ञेलपे (पीडीएफ 255 केबी)
54 2772/ 10-09-2020 बाञ्चाव धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- चरकापाथर, सरैयाहाट ञेलपे (पीडीएफ 353 केबी)
53 2771/ 10-09-2020 बाञ्चाव धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- सरैया बस्ती, सरैयाहाट ञेलपे (पीडीएफ 348 केबी)
52 2717/ 07-09-2020 बाञ्चाव धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- चरकापाथर, सरैयाहाट ञेलपे (पीडीएफ 339 केबी)
51 2716/ 07-09-2020 बाञ्चाव धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- कोल्हाबदार, सरैयाहट ञेलपे (पीडीएफ 330 केबी)
50 2715/ 07-09-2020 बाञ्चाव धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- चरकापाथर, सरैयाहाट ञेलपे (पीडीएफ 350 केबी)
49 2714/ 07-09-2020 बाञ्चाव धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- बरमनिया, सरैयाहाट ञेलपे (पीडीएफ 335 केबी)
48 2713/ 07-09-2020 बाञ्चाव धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- पथरिया, सरैयाहाट ञेलपे (पीडीएफ 336 केबी)
47 2712/ 07-09-2020 बाञ्चाव धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- खिरखना, सरैयाहाट ञेलपे (पीडीएफ 339 केबी)
46 2711/ 07-09-2020 बाञ्चाव धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- चरकापाथर, सरैयाहाट ञेलपे (पीडीएफ 351 केबी)
45 2710/ 07-09-2020 बाञ्चाव धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- बरातांड, सरैयाहाट ञेलपे (पीडीएफ 333 केबी)
44 2709/ 07-09-2020 बाञ्चाव धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- हाथगढ़, सरैयाहाट ञेलपे (पीडीएफ 340 केबी)
43 2708/ 07-09-2020 बाञ्चाव धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- सरैया बस्ती, सरैयाहाट ञेलपे (पीडीएफ 341 केबी)
42 2707/ 07-09-2020 बाञ्चाव धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- मटिहानी, सरैयाहाट ञेलपे (पीडीएफ 332 केबी)
41 2706/ 07-09-2020 बाञ्चाव धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- सरैयाहाट ञेलपे (पीडीएफ 331 केबी)
40 2705/ 07-09-2020 बाञ्चाव धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- आसनबनी, रानीश्वर ञेलपे (पीडीएफ 326 केबी)
39 2704/ 07-09-2020 बाञ्चाव धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- हिजला ग्राम, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 328 केबी)
38 2645/ 02-09-2020 बाञ्चाव धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- प्रखंड सह अंचल कार्यालय, दुमका सदर ञेलपे (पीडीएफ 338 केबी)
37 2644/ 02-09-2020 बाञ्चाव धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- ननकु कुरवा, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 355 केबी)
36 2643/ 02-09-2020 बाञ्चाव धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- आसनबनी, रानीश्वर ञेलपे (पीडीएफ 328 केबी)
35 2642/ 31-08-2020 बाञ्चाव धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- माथाकेशो, सरैयाहट ञेलपे (पीडीएफ 326 केबी)
34 2600/ 31-08-2020 बाञ्चाव धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- गदिकोरैया, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 499 केबी)
33 2599/ 31-08-2020 बाञ्चाव धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- जिला परिवहन कार्यालय, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 459 केबी)
32 2598/ 31-08-2020 बाञ्चाव धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- कुरुवा, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 476 केबी)
31 2597/ 31-08-2020 बाञ्चाव धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- नयापारा, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 476 केबी)
30 2596/ 31-08-2020 बाञ्चाव धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- बनियारा, सरैयाहट ञेलपे (पीडीएफ 475 केबी)
29 2595/ 31-08-2020 बाञ्चाव धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- हंसडीहा, सरैयाहट ञेलपे (पीडीएफ 477 केबी)
28 2594/ 31-08-2020 बाञ्चाव धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम-सरैयाहट बाजार ञेलपे (पीडीएफ 471 केबी)
27 2555/ 28-08-2020 बाञ्चाव धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- शिकारीपारा ञेलपे (पीडीएफ 68 केबी)
26 2534/ 27-08-2020 बाञ्चाव धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- कुम्हारपारा, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 491 केबी)
25 2533/ 27-08-2020 बाञ्चाव धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- कुसुमडीह, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 486 केबी)
24 2532/ 27-08-2020 बाञ्चाव धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- घाट रसिकपुर, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 482 केबी)
23 2531/ 27-08-2020 बाञ्चाव धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- डंगालपारा, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 479 केबी)
22 2530/ 27-08-2020 बाञ्चाव धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- ठाकुरबारी, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 485 केबी)
21 2529/ 27-08-2020 बाञ्चाव धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- तेलीपारा, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 483 केबी)
20 2528/ 27-08-2020 बाञ्चाव धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- टिन बाजार, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 475 केबी)
19 2504/ 26-08-2020 बाञ्चाव धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- रसिकपुर, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 66 केबी)
18 2474/ 24-08-2020 बाञ्चाव धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- न्यू बाबुपारा, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 473 केबी)
17 2473/ 24-08-2020 बाञ्चाव धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- गिलानपारा, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 482 केबी)
16 2472/ 24-08-2020 बाञ्चाव धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- नगर थाना, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 484 केबी)
15 2471/ 24-08-2020 बाञ्चाव धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- न्यू बाबुपारा, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 472 केबी)
14 2470/ 24-08-2020 बाञ्चाव धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- महारो, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 492 केबी)
13 2449/ 23-08-2020 बाञ्चाव धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- रसिकपुर, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 464 केबी)
12 2410/ 18-08-2020 बाञ्चाव धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- एस.एस.बी. कैंप, काठीकुंड ञेलपे (पीडीएफ 345 केबी)
11 2409/ 18-08-2020 बाञ्चाव धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- राजबांध, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 354 केबी)
10 2398/ 13-08-2020 बाञ्चाव धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 388 केबी)
9 2301/ 13-08-2020 बाञ्चाव धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- खरकसोल, गोपीकांदर ञेलपे (पीडीएफ 351 केबी)
8 2330/ 13-08-2020 बाञ्चाव धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- आसनसोल, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 361 केबी)
7 2329/ 13-08-2020 बाञ्चाव धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- दुधानी, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 354 केबी)
6 2276/ 07-08-2020 बाञ्चाव धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- रसिकपुर, स्टेशन रोड, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 460 केबी)
5 2275/ 07-08-2020 बाञ्चाव धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- बांधपारा, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 475 केबी)
4 2162/ 31-07-2020 बाञ्चाव धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- हिजला, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 1.19 एमबी)
3 2146/ 30-07-2020 बाञ्चाव धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- नोनीहाट ञेलपे (पीडीएफ 519 केबी)
2 2117/ 28-07-2020 बाञ्चाव धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- कुम्हारपारा, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 520 केबी)
1 1503/ 02-06-2020 बाञ्चाव धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- के.जी.जी.आर.एस., सरैयाहट ञेलपे (पीडीएफ 447 केबी)