Close

धिरपुर हुकुम हा़टिञ्-2020

तोंगे लेखा चिट्टी लेखा/ता़रिक हा़टिञ ञेलपे
181 2842/ 16-09-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- पगवारा, सरैयाहट ञेलपे (पीडीएफ 374 केबी)
180 2837/ 16-09-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- कलाईबड़ी, रानीश्वर ञेलपे (पीडीएफ 373 केबी)
179 2836/ 16-09-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- हाथगढ़, सरैयाहट ञेलपे (पीडीएफ 380 केबी)
178 2831/ 15-09-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- पलासी, जामा ञेलपे (पीडीएफ 362 केबी)
177 2798/ 12-09-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- हरिपुर, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 323 केबी)
176 2797/ 12-09-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- मझगाँव, जरमुंडी ञेलपे (पीडीएफ 385 केबी)
175 2796/ 12-09-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- करहरबिल, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 362 केबी)
174 2775/ 10-09-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- सरसाबाद,जामा ञेलपे (पीडीएफ 383 केबी)
173 2755/ 09-09-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- चिहरबानी, जामा ञेलपे (पीडीएफ 389 केबी)
172 2754/ 09-09-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- चकलतीपुर, जामा ञेलपे (पीडीएफ 359 केबी)
171 2753/ 09-09-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- चिहरबानी, जामा ञेलपे (पीडीएफ 353 केबी)
170 2752/ 09-09-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- डोलगोपहाड़ी, रामगढ़ ञेलपे (पीडीएफ 394 केबी)
169 2751/ 09-09-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- झिलवाभेलवारी बाबूडीह टोला, सरैयाहट ञेलपे (पीडीएफ 395 केबी)
168 2750/ 09-09-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- पथरदाहा, रानीश्वर ञेलपे (पीडीएफ 380 केबी)
167 2749/ 09-09-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- हाथगढ़, सरैयाहट ञेलपे (पीडीएफ 390 केबी)
166 2748/ 09-09-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- कदमा सड़क टोला, रानीश्वर ञेलपे (पीडीएफ 370 केबी)
165 2747/ 09-09-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- कदम सूरी टोला, रानीश्वर ञेलपे (पीडीएफ 382 केबी)
164 2746/ 09-09-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- धनबासा, रानीश्वर ञेलपे (पीडीएफ 371 केबी)
163 2745/ 09-09-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- जय पहाड़ी जाहेरटोला, रानीश्वर ञेलपे (पीडीएफ 410 केबी)
162 2726/ 07-09-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- भैरवपुर, जामा ञेलपे (पीडीएफ 411 केबी)
161 2725/ 07-09-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- भैरवपुर, जामा ञेलपे (पीडीएफ 419 केबी)
160 2703/ 07-09-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- तेलियाचक बाजार, काठीकुंड ञेलपे (पीडीएफ 358 केबी)
159 2693/ 05-09-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- पेटसार, जरमुंडी ञेलपे (पीडीएफ 392 केबी)
158 2692/ 05-09-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- नोनी, जामा ञेलपे (पीडीएफ 357केबी)
157 2691/ 05-09-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- पेटसार कमार टोला, जरमुंडी ञेलपे (पीडीएफ 412 केबी)
156 2690/ 05-09-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- हथवारी, जामा ञेलपे (पीडीएफ 381 केबी)
155 2689/ 05-09-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- जय पहाड़ी, जामा ञेलपे (पीडीएफ 385 केबी)
154 2676/ 05-09-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- जरका, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 345 केबी)
153 2676/ 04-09-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- कुमारदुधानी, जामा ञेलपे (पीडीएफ 366 केबी)
152 2675/ 04-09-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- चोरकट्टा, जामा ञेलपे (पीडीएफ 383 केबी)
151 2674/ 04-09-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- डोमन पहाड़ी, जामा ञेलपे (पीडीएफ 381 केबी)
150 2673/ 04-09-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- हंसडिहा, सरैयाहाट ञेलपे (पीडीएफ 409 केबी)
149 2641/ 02-09-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- बेलडीह, जरमुंडी ञेलपे (पीडीएफ 402 केबी)
148 2640/ 02-09-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- रायकिनारी, जरमुंडी ञेलपे (पीडीएफ 380 केबी)
147 2639/ 02-09-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- बरमासा, जरमुंडी ञेलपे (पीडीएफ 390 केबी)
146 2638/ 02-09-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- हरोरायडीह, मसलिया ञेलपे (पीडीएफ 412 केबी)
145 2637/ 02-09-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- गणेशपुर, शिकारीपारा ञेलपे (पीडीएफ 393 केबी)
144 2636/ 02-09-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- शिकारीपारा ञेलपे (पीडीएफ 388 केबी)
143 2635/ 02-09-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- शिकारीपारा ञेलपे (पीडीएफ 390 केबी)
142 2634/ 02-09-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- शिकारीपारा ञेलपे (पीडीएफ 396 केबी)
141 2633/ 02-09-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- काजलदाहा, शिकारीपारा ञेलपे (पीडीएफ 394 केबी)
140 2632/ 02-09-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- घुटकांदर, शिकारीपारा ञेलपे (पीडीएफ 393 केबी)
139 2631/ 02-09-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- हंसडीहा, सरैयाहट ञेलपे (पीडीएफ 411 केबी)t
138 2616/ 01-09-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- कुरेबा, सरैयाहट ञेलपे (पीडीएफ 390 केबी)
137 2615/ 01-09-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- चिचहरा, सरैयाहट ञेलपे (पीडीएफ 403 केबी)
136 2586/ 31-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- प्रखंड सह अंचल कार्यालय, जरमुंडी ञेलपे (पीडीएफ 390 केबी)
135 2582/ 30-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- बिछियापहाड़ी, काठीकुंड ञेलपे (पीडीएफ 383 केबी)
134 2581/ 30-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- पाकड़डीह, काठीकुंड ञेलपे (पीडीएफ 409 केबी)
133 2580/ 30-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- रामपुर, काठीकुंड ञेलपे (पीडीएफ 402 केबी)
132 2567/ 28-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- नोनीहाट, सरैयाहट ञेलपे (पीडीएफ 585 केबी)
131 2566/ 28-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- मतिहारा, सरैयाहट ञेलपे (पीडीएफ 584 केबी)
130 2565/ 28-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- मंडलडीह, सरैयाहट ञेलपे (पीडीएफ 578 केबी)
129 2564/ 28-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- ककनी, सरैयाहट ञेलपे (पीडीएफ 586 केबी)
128 2563/ 28-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- मंडलडीह, सरैयाहट ञेलपे (पीडीएफ 589 केबी)
127 2562/ 28-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- खुटहन, रामगढ़ ञेलपे (पीडीएफ 6.736 एमबी)
126 2561/ 28-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- खुटहन, रामगढ़ ञेलपे (पीडीएफ 82 केबी)
125 2499/ 25-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- नंदना, रानीश्वर ञेलपे (पीडीएफ 588 केबी)
124 2445/ 22-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- ताराजोरा, जामा ञेलपे (पीडीएफ 428 केबी)
123 2444/ 22-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- ताराजोरा, जामा ञेलपे (पीडीएफ 579 केबी)
122 2385/ 15-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- थाड़ी खसिया, रामगढ़ ञेलपे (पीडीएफ 464 केबी)
121 2383/ 15-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- बेहराबांक, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 432 केबी)
120 2381/ 15-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- बेहराबांक, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 421 केबी)
119 2360/ 15-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- सरैया बस्ती,सरैयाहट ञेलपे (पीडीएफ 426 केबी)
118 2334/ 14-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- सिविल कोर्ट, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 583 केबी)
117 2324/ 12-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- सिविल सर्जन कार्यालय, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 577 केबी)
116 2323/ 12-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- गोपनीय शाखा, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 575 केबी)
115 2321/ 11-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- चरकापाथर, सरैयाहट ञेलपे (पीडीएफ 409 केबी)
114 2317/ 11-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- चरकापाथर, सरैयाहट ञेलपे (पीडीएफ 1.29 एमबी)
113 2316/ 11-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- चरकापाथर, सरैयाहट ञेलपे (पीडीएफ 2.46 एमबी)
112 2315/ 11-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- चरकापाथर, सरैयाहट ञेलपे (पीडीएफ 1.36 एमबी)
111 2314/ 11-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- सरैया बस्ती,सरैयाहट ञेलपे (पीडीएफ 406 केबी)
110 2313/ 11-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- सरैया बस्ती, सरैयाहट ञेलपे (पीडीएफ 1.35 एमबी)
109 2274/ 07-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- चरकापाथर, सरैयाहट ञेलपे (पीडीएफ 2.73 एमबी)
108 2273/ 07-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- चरकापाथर, सरैयाहाट ञेलपे (पीडीएफ 521 केबी)
107 2272/ 07-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- सरैया, सरैयाहट ञेलपे (पीडीएफ 2.73 एमबी)
106 2271/ 07-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- सरैया, सरैयाहाट ञेलपे (पीडीएफ 525 केबी)
105 2270/ 07-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- पथरिया, सरैयाहट ञेलपे (पीडीएफ 2.70 एमबी)
104 2269/ 07-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- पथरिया, सरैयाहाट ञेलपे (पीडीएफ 517 केबी)
103 2268/ 07-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- चरकापाथर, सरैयाहट ञेलपे (पीडीएफ 2.75 एमबी)
102 2267/ 07-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम-चरकापाथर, सरैयाहाट ञेलपे (पीडीएफ 524 केबी)
101 2266/ 07-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- खीरघना, सरैयाहट ञेलपे (पीडीएफ 2.72 एमबी)
100 2265/ 07-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- खीरघना, सरैयाहाट ञेलपे (पीडीएफ 527 केबी)
99 2264/ 07-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- बारातांड, सरैयाहट ञेलपे (पीडीएफ 2.71 एमबी)
98 2263/ 07-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- बड़ातांड, सरैयाहाट ञेलपे (पीडीएफ 518 केबी)
97 2262/ 07-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- चरकापाथर, सरैयाहट ञेलपे (पीडीएफ 2.73 एमबी)
96 2261/ 07-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- चरकापाथर, सरैयाहाट ञेलपे (पीडीएफ 524 केबी)
95 2260/ 07-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- हाथगढ़, सरैयाहट ञेलपे (पीडीएफ 2.70 एमबी)
94 2259/ 07-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- हाथगढ़, सरैयाहाट ञेलपे (पीडीएफ 519 केबी)
93 2258/ 07-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- मटिहानी, सरैयाहट ञेलपे (पीडीएफ 2.72 एमबी)
92 2257/ 07-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम-मटीहानि, सरैयाहाट ञेलपे (पीडीएफ 521 केबी)
91 2256/ 07-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- बरमनिया, सरैयाहट ञेलपे (पीडीएफ 2.68 एमबी)
90 2255/ 07-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- बरमानिया, सरैयाहाट ञेलपे (पीडीएफ 515 केबी)
89 2254/ 07-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- चरकापाथर, सरैयाहट ञेलपे (पीडीएफ 2.71 एमबी)
88 2253/ 07-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- चरकापाथर, सरैयाहाट ञेलपे (पीडीएफ 518 केबी)
87 2252/ 07-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- सरैयाहट ञेलपे (पीडीएफ 2.68 एमबी)
86 2251/ 07-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- सरैयाहाट ञेलपे (पीडीएफ 523 केबी)
85 2226/ 05-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- अंचल कार्यालय, गोपीकांदर ञेलपे (पीडीएफ 588 केबी)
84 2225/ 05-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- एस.एस.बी. कैंप, गोपीकांदर ञेलपे (पीडीएफ 591 केबी)
83 2224/ 05-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- स्वास्थय उप केंद्र, गोपीकांदर ञेलपे (पीडीएफ 573 केबी)
82 2223/ 05-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- कोल्हाबादर, शिकारीपारा ञेलपे (पीडीएफ 2.40 एमबी)
81 2222/ 05-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- कोल्हाबादर, शिकारीपारा ञेलपे (पीडीएफ 512 केबी)
80 2217/ 04-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- हिजला ग्राम, पुराना दुमका ञेलपे (पीडीएफ 2.41 एमबी)
79 2216/ 04-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- हिजला ग्राम, पुराना दुमका ञेलपे (पीडीएफ 528 केबी)
78 2214/ 03-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- माथाकेशो, सरैयाहट ञेलपे (पीडीएफ 1.32 एमबी)
77 2208/ 03-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- आसनबनी, रानीश्वर ञेलपे (पीडीएफ 3.08 एमबी)
76 2206/ 03-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- आसनबनी, रानीश्वर ञेलपे (पीडीएफ 1.37 एमबी)
75 2198/ 02-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- गादीकोरैया, दुमका सदर ञेलपे (पीडीएफ 2.59 एमबी)
74 2197/ 02-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- गादीकोरैया, दुमका सदर ञेलपे (पीडीएफ 1.33 एमबी)
73 2186/ 01-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- सरैयाहट बाजार ञेलपे (पीडीएफ 3.17 एमबी)
72 2185/ 01-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम-सरैयाहट बाजार ञेलपे (पीडीएफ 187 केबी)
71 2184/ 01-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- बनियारा, सरैयाहाट ञेलपे (पीडीएफ 3.14 एमबी)
70 2183/ 01-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- बनियारा, सरैयाहाट ञेलपे (पीडीएफ 186 केबी)
69 2182/ 01-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- कसबा, सरैयाहट ञेलपे (पीडीएफ 3.14 एमबी)
68 2181/ 01-08-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम-कसबा, सरैयाहाट ञेलपे (पीडीएफ 205 केबी)
67 2174/ 31-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- कुरुवा, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 577 केबी)
66 2173/ 31-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम-प्रखंड सह अंचल कार्यालय, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 593 केबी)
65 2172/ 31-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- ननकु कुरवा, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 2.55 एमबी)
64 2171/ 31-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- ननकु कुरवा, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 1.36 एमबी)
63 2169/ 31-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- सेंट्रल जेल परिसर, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 2.71 एमबी)
62 2168/ 31-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- नयापारा, दुमका टाउन ञेलपे (पीडीएफ 2.74 एमबी)
61 2165/ 31-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- नयापारा, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 213 केबी)
60 2152/ 30-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- शिकारीपारा ञेलपे (पीडीएफ 2.64 एमबी)
59 2151/ 30-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- कुम्हारपारा, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 2.67 एमबी)
58 2150/ 30-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- तेलीपारा, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 2.65 एमबी)
57 2149/ 30-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- लखिकुन्डी, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 2.66 एमबी)
56 2148/ 30-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- घाट रसिकपुर, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 2.64 एमबी)
55 2144/ 30-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- शिकारीपारा ञेलपे (पीडीएफ 578 केबी)
54 2143/ 30-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- डंगालपारा, दुमका टाउन ञेलपे (पीडीएफ 2.73 एमबी)
53 2140/ 29-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- बांधपारा, दुमका टाउन ञेलपे (पीडीएफ 2.73 एमबी)
52 2139/ 29-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- डंगालपारा, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 188 केबी)
51 2138/ 29-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- बांधपारा, दुमका टाउन ञेलपे (पीडीएफ 577 केबी)
50 2137/ 29-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- कुम्हारपारा, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 1.42 एमबी)
49 2126/ 29-06-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- तेलीपारा, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 1.40 एमबी)
48 2125/ 29-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- घाट रसिकपुर, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 1.41 एमबी)
47 2124/ 29-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- लखिकुन्डी, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 1.40 एमबी)
46 2116/ 28-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- टिन बाजार, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 2.59 एमबी)
45 2115/ 28-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- टिन बाजार, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 1.40 एमबी)
44 2112/ 27-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- महारो, जामा ञेलपे (पीडीएफ 2.7 एमबी)
43 2110/ 27-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- महारो, जामा ञेलपे (पीडीएफ 559 केबी)
42 2094/25-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- जिला परिसदन, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 588 केबी)
41 2093/ 25-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- जिला परिवहन कार्यालय, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 580 केबी)
40 2086/ 24-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- रसिकपुर, वैष्णो देवी दुर्गा मंदिर के नजदीक, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 2.67 एमबी)
39 2085/ 24-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- न्यू बाबुपारा, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 2.67 एमबी)
38 2084/ 24-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- रसिकपुर मोहल्ला, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 2.66 एमबी)
37 2083/ 24-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- गिलानपारा, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 2.66 एमबी)
36 2082/ 24-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- न्यू बबुपारा, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 197 केबी)
35 2081/ 24-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- रसिकपुर, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 209 केबी)
34 2080/ 24-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- रसिकपुर, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 208 केबी)
33 2079/ 24-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- गिलानपारा, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 193 केबी)
32 2053/ 21-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- टाउन थाना, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 2.53 एमबी)
31 2049/ 21-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- टाउन थाना, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 1.2 एमबी)
30 2017/ 18-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- जरमुंडी ग्राम ञेलपे (पीडीएफ 2.5 एमबी)
29 2016/ 18-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम– जरमुंडी ग्राम ञेलपे (पीडीएफ 1.51 एमबी)
28 2009/ 17-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- राजबांध, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 2.51 एमबी)
27 2008/ 17-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- मधुवादिह, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 215 केबी)
26 2007/ 17-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- बसबुटिया, जामा ञेलपे (पीडीएफ 2.8 एमबी)
25 2006/ 17-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- बसबुटिया, जामा ञेलपे (पीडीएफ 207 केबी)
24 2003/ 16-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- कुशबाद, जरमुंडी ञेलपे (पीडीएफ 2.6 एमबी)
23 2002/ 16-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- खरकसोल, गोपीकांदर ञेलपे (पीडीएफ 2.8 एमबी)
22 2001/ 16-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- खरकासोल, गोपीकांदर ञेलपे (पीडीएफ 215 केबी)
21 2000/ 16-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- दुधानी बजरंगबली मंदिर के नजदीक ञेलपे (पीडीएफ 2.8 एमबी)
20 1999/ 16-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- आसनसोल, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 2.8 एमबी)
19 1998/ 16-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- दुधानी, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 491 केबी)
18 1997/ 16-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- आसनसोल, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 486 केबी)
17 1994/ 16-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- कुशबाद, जरमुंडी ञेलपे (पीडीएफ 212 केबी)
16 1980/ 16-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- महिला पोलिटेक्निक कॉलेज, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 390 केबी)
15 1932/ 11-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- रसिकपुर, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 2.8 एमबी)
14 1931/ 11-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- बांध पारा, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 2.8 एमबी)
13 1930/ 11-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- बांध पारा, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 366 केबी)
12 1929/ 11-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- रसिकपुर स्टेशन रोड, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 365 केबी)
11 1928/ 11-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- एसएसबी कैंप, काठीकुंड ञेलपे (पीडीएफ 345 केबी)
10 1903/ 08-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- पुलिस लाइन, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 3.6 एमबी)
9 1902/ 08-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- पुलिस लाइन, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 511 केबी)
8 1856/ 03-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- पुराना दुमका ञेलपे (पीडीएफ 3.2 एमबी)
7 1851/ 03-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- पुराना दुमका ञेलपे (पीडीएफ 513 केबी)
6 1847/ 02-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- नोनीहाट, जरमुंडी ञेलपे (पीडीएफ 3.95 एमबी)
5 1842/ 02-07-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- नोनीहाट, जरमुंडी ञेलपे (पीडीएफ 522 केबी)
4 1822/ 30-06-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- कुम्हारपारा, दुमका ञेलपे (पीडीएफ 3.35 एमबी)
3 1790/ 17-06-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- के.जी.जी.आर.एस., सरैयाहाट ञेलपे (पीडीएफ 168 केबी)
2 1192/ 07-05-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् मिला़व हुकुम- के.जी.जी.आर.एस.,सरैयाहाट ञेलपे (पीडीएफ 4.5 एमबी)
1 1182/ 06-05-2020 धीरपुर हा़टिञ्/ सो़न्तो़रो़क् हा़टिञ् हुकुम- के.जी.जी.आर.एस., सरैयाहाट ञेलपे (पीडीएफ 534 केबी)