Close

खो़बो़र रेयाक् आ़यदा़री

खो़बो़र रेयाक् आ़यदा़री आ़न-आ़री

खो़बो़र रेयाक् आ़यदा़री आ़न-आ़री 2005, सोरकाराक् बाडाय ला़गित् हो़ड़ को वाक् नेहो़र लेकाते ओ़कते रे होयोक् कान, बाबो़त तेयाक् आको़ट रेयाक् हो़ड़को एमाको काना। निया छाडा काते सोरकारी का़मिया़ कोवाक् आर टा़रनीङ हा़टिञ, का़मिया़ आर हो़ड़कोवाक् ला़लिस आर सोरकाराक् उमा़र पारो़म हो़ड कोवाक् सोरकारी ञा़मोक् गो़ड़ो हा़टिञ दो़, हो़ड़ को ला़गित् एतो़हो़प् दा़खिल आ़यदा़री ञाम आका दा।होड़ को पी आई ओ एमान रेयाक् उनुदुक ला़गित् खो़बो़र को रेयाक् उसा़रा सेन्दराय ला़गित् हो़ड़को ञाम आचो को ला़गित् ते मित् एतो़हो़प काना।

खो़बो़र रेयाक् आ़यदा़री आ़न रेयाक् जो़सतेत्:

खो़बो़र रेयाक् आ़यदा़री आ़न रेयाक् आसो़ल जोसतेत् होड़ को दो़ केटेच् बेनाव, सोरकाराक् का़मी-का़सनी रे ञेल पारोमाक् का़मी आगो़च ला़गित् उतकुत एमो़क् बेबो़सता बा़ड़िच् बेबहार को, आर हो़ड़को ला़गित् सा़रीयाक् माने रे गिरागासीयाकान को ला़गित् काना।नोवा बे मेनते होयोक काना, जे मित हो़ड़ कानाय सासोन रेयाक् जिनिस रे जारूड़ते सोन्तो़रोक् दो़हो़य ला़गित् आ़डी मो़ज लेकाते साजाव आकाना। सोरकाराक् चालाव बेनाव ला़गित् सोरकाराक् आयमा जोबाब गो़क् आंगीमार एमोक् होयोक काना। आ़न सोरकाराक् कुरूमुटू को ला़गित होड़को बाडाय आचो को ला़गि उनुदुक् रे मित् माराङ डाहार काना।

 

खो़बो़र रेयाक् आ़यदा़री बो़लो़क् दुवा़र

दुमका जिल़ा रेन ख़ोब़ोर आयद़ारी साहेब कोवाक् गाथाव साकाम (पीडीएफ 1.01 एमबी)