Close

जिला़ रेयाक् लेखा का़मी ओ़ड़ाक्

जिला़ रेयाक् लेखा का़मी ओ़ड़ाक् रेयाक् माने आर लेखा़ ओ़ड़ाक् पोन्था साँव कावड़ी हा़टिञ् (पोन्था हा़टिञ्) झारखण्ड राँची भितरी रे हिजूक् काना ओ़नालेकाते का़मीओ़ड़ाक् हो़तेते सानाम लेकानाक् का़मी हो़यो़क् काना:-

चासा रेयाक लेखा

  1. चासा लेखा हो़तेते पो़नोन चान्दो़ जे लेका भा़दा़य, आगहाँड़, राबाङ चासा, सितो़ङ चासा रेयाक् अंचल हो़तेते ञाम आकान आरदास साकाम जारवा काते ओ़क्ते ना़पित् रे इदियीच् आर जो़तो़ लेकान ईदियिय् माने आर लेखा ओ़ड़ाक् झारखण्ड राँची ते कोलो़गो़क् काना। जाहाँ खो़न गे सो़रकार दो़ आकड़ाँ को़ सोदोराय काना
  2. बेले चास गेत् एहो़प्-पो़नो़न चान्दो़ हो़तेते पो़नो़त् सो़रकाराक् हुकूम लेकाते जिला़ का़मी ञेल दारात को ओ़ड़ाक हो़तेते गे़त रेयाक् ओ़राम कातेत् बेले चास गेत् एहो़प आर माराङ मंत्री चासा बीमा पोन्था रेयाक् का़मी पुरा़व ला़गित् प्रखण्डको़/अंचलको़ रेन ञेलतो़हरा़को आर एटाक् का़मियाँको़ हो़तेते बेले चास गेत् रेयाक् एहो़प् आॅन लाइन सोसाई एग्री ऐप हो़तेते का़मी पुराक् काना। ओ़ना रेयाक् आकड़ाँ पो़नोत् सो़रकार दो़ आॅनलाइन को़ को़लाय काना। मेनखान चासा हो़ड़ हो़तेते बीमा़ आकावान नो़आ आकड़ाँ रे चासा हो़ड़को़ दो़ घटाव बड़हाव रेयाक् पो़यसा को़ एमोक् काना।
  3. दाक् ञुरोक- जाव हिला़क् जो़तो़ प्रखण्ड खो़नाक् ओ़कारे दाक मशीन मेनाक् आ। दाक् ञुरो़क आ़रजी साकाम ञाम कातेते् जो़तो़ ओ़ना बाबो़त् साहेब को़ को़ल आको़ काना।
  4. जागा लाड़चाड़ बिबो़रो़न आर साफा पाटाव बिबो़रो़न अंचलको़ को़ खो़न ञाम आकान आ़रजी साकाम लेकाते जिला़ का़मी ओ़ड़क् हो़तेते जारवा कातेत् सेरमा रेयाक् आ़रजी साकाम पो़नो़त् का़मी ओ़ड़ाक् रेको़ को़लेत् काना।
  5. जो़तो़ तो़लहाँट रेयाक् गो़नो़ङ आ़रजी साकाम जो़तो़ प्रखण्ड रेयाक् बाजार को़ होतेते प्रखण्ड को खो़न को़लेत् आ़रजी साकाम होतेते जारवावाक आ़रजी साकाम जाव चाँदो रेयाक् पा़ेनो़त् का़मी ओ़ड़ाक् को़लो़गो़क् काना।

जो़नो़म मो़रो़न

  1. जो़तो़को ला़गित निफुट ठाँव पी0 एम0 सी0 एच0 जो़तो़ पंचायत नोगो़र निगो़म रेयाक् जोतो अंचल आर नोगो़र पंचायत चिरकुण्डा ओल ओ़चोय एतोहोप काना, जाहाँ होते ते जो़नो़म मो़रो़न रेयाक् ओल ओ़चो़य कामी होयोक् काना। जोतो ओल ओचोय एतोहोपको कागोच् साकाम हाटिञिच् जिला़ का़मी ओड़ाक् होते ते होयोक् काना आर चाँदो तेयाक् आ़रजी साकाम आर लेखा हा़टिञ ञामोक् काना। ओकादो पोनोत का़मी ओड़ाक् ते कोलोगोक् काना ।
  2. शो़हो़र तो़लहाॅट रेयाक् जो़नो़म मो़रो़नाक् ञेल तो़दारा़त एत् कानाय आर मित् मांहां खोन चेतान आर मित् सेरमा हा़बिच् रेयाक् ओ़ल ओ़चो़य रेयाक् हुकूम जिला़ का़मी ओ़ड़ाक हो़तेते है एत् काना। जाव 10 (गेल) सेरमा रे मानवाँ लेखा का़मी आर जाव मोड़े सरेमा का़वड़ी लेखा रेयाक् का़मी का़मी ओ़ड़ाक् हो़तेते हो़यो़क् काना।

दिसो़म रेयाक् मित् का़टिच् लेखा जारवा पो़नो़त् सो़रकाराक् हुकूम लेकाते हा़टिञ आकात आतोको़ रेयाक् मित् का़टिच् लेखा जारवायेत् काना आर लेखा जारवा कातेत् सूचीको़ पो़नो़त् का़मी ओ़ड़ाक् को को़लेत् काना। ओ़ना लेकाते मोजते ताहेंन रेयाक् तोजबिच् एत् काना।

आयामा लेकानाक् लेखाको़ – बुलूङ गो़नो़ङ आ़रजी साकाम जो़हो़ल लेखा आ़रजी साकाम, जाबहा ओ़ड़ाक् आ़रजी साकाम, चासाका़मी को़वाक् जाव हिलाक् आक् का़मी कुड़ाय आ़रजी साकाम, कीरीञ आ़खरीञ गो़नो़ङ आ़रजी साकाम, चासा बासा बाजार दो़ल रेयाक् हाप्ता रेयाक् आ़रजी साकाम साँवते जो़तो़ का़मी ओ़ड़ाक् खो़न आ़रजी साकाम ञाम काते पो़नो़त् का़मी ओ़ड़ाक् को़लेत् काना।

माराङ मंत्रीयाक् चासा बीमा पोन्था हो़तेते चासा सेरमा 2016-17 रेयाक् ओ़क्ते रे बेले चास गेत एतो़हो़प एना, डिस्पैच् कैटलाॅग थो़ड़ा का़मी पोन्था(पीडीएफ 2.07 एमबी)