Close

जिला लेखा का़मी ओ़ड़ाक्

दुमका जिला़ रे ञुतूम ओ़ल ओ़चो़य जानाम-गो़जो़क् को़वाक् लेखा-जारवा
चान्दो़ ओल कागो़च्
जनवरी 2021 ञेलपे (पीडीएफ 308 के.बी.)
दिसंबर 2020 ञेलपे(पीडीएफ 583 के.बी.)