Close

ञेल जो़ङ जायगा

Filter:
मसानजोर बांध
मसाङजोड़ डेम
Category एटाक

मसानङजोड़ दुमका जिला़ रेयाक् मित् ञुम´ाम जो़म-ञूॅ ठाँव आर ञेल जो़ङ जायगा काना। ओका दो़ दुमका खो़न मोटा-मुटी 31 कि0…

मा़लूटी  दुमका
मलुटी
Category एटाक

मलुटी मित टेन नागमिया़ आ़र धोरोम जायगा काना ओका दो़ दुमका जिला रेयाक् आ़सोरा जायगा खा़ेन 55 कि0मी0 संगीञ रे…

Baba Basukinath Dham
बाबा बास्कीनाथ धाम
Category एटाक

बास्कीनाथ झारखण्ड दुमका जिला रे मेनाः आ। नोवा दो देवघर दुमका पोनोट रेयाक डाहार रे मेना आ। आर दुमका खोन…