Close

दिसो़म रे थामाकूर जो़म रो़काव का़मी हो़रा (एन0टी0सी0पी0)

दिसो़म रे थामाकुर जो़म रो़काव का़मी हो़रा (एन0टी0सी0पी0) आर थामाकूर जो़म बा़गिय गो़पो़ड़ोक् ठाँव लेखा-1800112356

बाबो़त् ओल कागोच् साकाम गाथाव
उनुदूक उनुदूक ञेल
सी.ओ.टी.पी.ए.-2003 आ़नको ञेलपे (पी.डी.एफ. 1.90 एम.बी.)
झारखण्ड सो़रकार हो़तेते पान मो़सो़ला आको़ट बाबो़त् रे एतोहो़प् उच्छना़व खो़बो़र ञेलपे (पी.डी.एफ. 1.63 एम.बी.)
थो़य ला़गित् बाबो़त् रे ओल कागो़च् साकाम ञेलपे (पी.डी.एफ. 0.45 एम.बी.)
डी0टी0सी0सी0आर सी0ओ0टी0पी0ए0- 2003 विडा़व रे आलो़ कुम्वड़ोय ला़गित् ञेञेल दो़ल ञेलपे (पी.डी.एफ. 5.6 एम.बी.)
छापा कागो़च साठाव ञेलपे (पी.डी.एफ. 6.16 एम.बी.)