Close

दुनियाँ झा़ली रे खा़ेबो़र ञामोक् आ़न आ़री

लाड़चाड़ ला़गित् निट काथा

दुमका दुनियाँ झा़ली रे खा़ेबा़ेर ञामोक् रेयाक् जिनिस को रेयाक् ए बेबोस्ता येदा। मेनखान नोवा दुनिया झा़ली रे खो़बो़र ञामोक् रे जिनिसको रेयाक् सा़रीयाक् रे निट उरीच् ला़गित् जो़तो़ कुरूमुटु आकादाको, मेनखान नोवा ऑन रेयाक् मित ग़ोहा रेयाक् मुठा़न रे बाङ बुजहाव दाड़ेयाक्आ बाङखान जाहाँन ऑन रेयाक् जोसतेत् ला़गित् लाड़चाड़ बाङ होय दाडे़याक्आ। नोवा बो़लो़क् दुवा़र रेयाक् ञेल ञामोक् आक् से बाङ ञेल ञामोक् आक् लाड़चाड़ खो़न ओमोनोक् आक् से एमोक् रेयाक् लाड़चाड़ खोन जानामोक् आक् जाहाँनाक् रेयाक् गे घोटोना होतेते दुमका, बिना़ जाहाँन सीमा रेयाक् लोकसान बाङ खान लोकसान ला़गित् बोलोक् दुवा़र रे जोबाब देही बाङ होयोक्आ। नोवा बोलोक् दुवा़र रे मिसाल रे एटाक दुनियाँ झा़ली रे खो़बो़र ञामोक् ला़गित् जोनोड़ाव एकेन जोतो ह़ोड़ाक् भा़ला़ई ला़गित् सुबिता ला़गित् ञाम ओचोयेत् कोवाको। इञ जोतो ओक्ते रे ओनका जोनोड़ाव आकान साकाम रेयाक् ञामोक् ला़गित् निट बाय एम दाड़ेयाक्आ।नोवा ऑन को रेयाक् आर का़जय़ाव भारो़त् रेयाक् आ़न लेकातेको़ दाहेयाक् रोकाव आ। नोवा ऑन को रेयाक् आर का़जय़ाव को होते ते ओमोनोक् रेयाक् जाहाँनाक् रेयाक् गे ओकोट भारो़त् काचाहारी रेयाक् एटाक् जायगा रेयाक् दायिक गुलाम रेगे ताहेना।

आइदा़री ऑन

नोवा दुनियाँ झाली रे खो़बो़र ञामोक् रे आसोल रूप् रे सोदोराक जिनिस को जुदि आम बेबोहार रे आगुयेम मेनेत खान तोबे नोवा ला़गित् आबो मित् जोड़ाव कोल काते सुही हुकुमेम हाताव दाड़ेयाक्आ। इना तायोम नोवा जिनिस को खुलाब होय दाड़ेयाक्आ। मेनखान नोवा धेयान ताहेन जे जिनिस को रेयाक् नीट रूप खोन दोहड़ा तेय सोदोर दाड़ेयाक्आ आर जाहाँय बे मानोत धारा ते से सोन्धो जानाम ओचोवाक् साज रे लाड़चाड़ बाङ होय दाड़ेयाक्आ। जाहाँ रेगे जिनिस को सोदोरोक् काना से एटाक् आक् को जुरीयेत् काना, तारीका रेयाक् आसोल रूप् खोने रोड़ दाड़ेयाक्आ। मेनखान नोङकान जिनिस को दोहड़ा ते सोदोर रेयाक् हुकूम बाङ एमोगोक्आ ओकाटाक् जाहाँय तिसार दोल रेन आ़इदा़री रेयाक् रूप रे ञेल ओरोम आकाना। नोङका जिनिसको दोहड़ा ते आरजाव ला़गित् आ़इदा़री हाटिञ बाबोत/ आ़इदा़री खातोक् को ठेन खोन हुकूम हाताव जारूड़ा।

ओ़को़ दो़हो़य लेक् आ़नआ़री

ना़ेआ दुनियाॅं झा़ली रे खा़ेब़ोर ञामा़ेक् आपेका़े हा़ेतेते होतेते जाहाॅय गे आसो़ल पारा़ेमेन बाडायजोङाक् को आपनार ते चालाक् आक् रूप खा़ेन बाय दा़ेखा़ेल दाड़ेयाक्आ (जे लेका ञुतूम, गालमाराक् लेखा से मिसीन तेयाक् सांदेष कुल ठिका़ना़ )ओ़काटाक् ईञ आपेका़े पारो़मेन रूप खा़ेन ओ़राम रेयाक् हुकूमेत् काना युदि दुनियाँ झा़ली रे खा़ेबा़ेर ञामा़ेक् आ़न ठेन खा़ेन पारोमेन बाडायजो़ङ एमो़क् रेयाक् ए नेहो़रेत कान। ईञ आम आ़ेना आसा़ेल जा़ेसतेत् ला़गित् खा़ेबा़ेरीञ एम दाड़ेकेमा ओ़का़ेय ला़गित् खा़ेबा़ेरीञ एम दाड़ेकेमा आ़ेक़ोय ला़गित् बाडाय जोङाक् ए जारवायेत् काना। आयाक् पारोमेन बाडाय जोङाक् बाडाय जोङ रेयाक बाञ्चाव लागित जाहॅांन बाबोत पुस्टाव रे कागो़च् को़लो़म आर मोने पुरून बाञ्चाव उपाय को रेयाक दिंसा दोहोय होयोक आ। दुनियाॅं झाली रे खोबोर ञामोक् रेयाक जायगा रे जाहॅाय को तिसार दोल (जोतो होडाक् आमाक्) दो ईञ पारोमेन बाड़ाय जोङाक् रूप् खाने पाछनाव दाईयाक आसोल बाडाय आखरिज से हिंसा बाय समोक काना नोका दुनियाॅं झाली रे खोबोर यामोक रे एम आकान जाहाँनाक गे बाडाय जोंङ् लोकसान, बाइिच बेवहार बिना हुकूमते सेटेरोक से सोकदोर कामी बोदोलकाक खाने बाञ्चाव ताहेंना । ईञ लाडचाडोक् कानबाबोत रे थोड़ा बाडाय जोउाक जारवायेत् काना जे लेका इंटरनेट प्रोटोकाॅल (आईपी) ठिकाना डोमेन ञुतूम ब्राउजर रेयाक हाटिञ ओपरेटिंग सिस्टम रेयाक तारिका आर ओक्ते आर ञेल आकात साकाम। नोवा ठिका़ना को ईञाक् जायगा रे हिजूक् कान हो़ड़को़वाक् पाछनाव साँव जोड़ाव रेयाक् बाको़ कुरूमुटू येदा, नोवा उन हा़बिच् हो़यो़क् काना तिन हा़बिच् लाड़चाहेत् कान हो़ड़ होतेते जायगा रेयाक् लोकसानोक् रेयाक् बाय कुरूभुटू येदा।

ढेर जोड़ाव ता़रिका

एटाक् दुनियाँ झा़ली रे खो़बो़र ञामो़क् दुवा़र रे बोलो़क् ला़गित् जोड़ाव नो़वा दुनियाँ झाली खो़बो़र ञामोक् रे आयमा जायगा रे आमेम ञामा नोवा जोड़ाव ओमाक् सुविता ला़गित् दोहो़ आकाना मेनखान ईञ नो़वा निटउरीच् बाम एम दाड़ेयाक् आ जे नो़वा जो़ड़ाव जो़तो़ ओ़क्ते रेय का़मियाॅ आर जोड़ाव आकान साकाम को रेयाक् बाडायाक् रेहों ईञाक् जाहाॅन नियो़म बान्धाव बानूक्आ।