Close

दुमका़ नो़गो़र पंचायत

दुमका़ नो़गो़र पंचायत रे बाछाव आकान रासिया़ को

 • सभागोङके: मानो़तिया़ श्वेता झा , बेदो़ल
 • सभागोङके सोंगे रेनः मानो़तान विनोद कुमार लाल, बेदो़ल

रा़सिया़को़ :

 • वार्ड लेखा -1 : वीणा देवी
 • वार्ड लेखा -2 : देव शंकर दे
 • वार्ड लेखा -3 : संजीव कुमार यादव
 • वार्ड लेखा -4 : श्वेता साहा
 • वार्ड लेखा-5 : कोशलेन्द्र कुमार
 • वार्ड लेखा -6 : महेश राम
 • वार्ड लेखा -7 : चन्दन दास
 • वार्ड लेखा -8 : प्रतिमा कुमारी
 • वार्ड लेखा -9 : इंदु देवी
 • वार्ड लेखा-10 : मो जहांगीर आलम
 • वार्ड लेखा -11 : राजकुमारी देवी
 • वार्ड लेखा -12 : सीमा देवी
 • वार्ड लेखा -13 :दीपक स्वर्णकार
 • वार्ड लेखा -14 : संगीता दारुका
 • वार्ड लेखा -15 : सीमा देवी
 • वार्ड लेखा -16 : राजकुमार मोदी
 • वार्ड लेखा -17 : अरबी खातून
 • वार्ड लेखा -18 : रेखा देवी
 • वार्ड लेखा -19 : सुमंत कुमार यादव
 • वार्ड लेखा -20 : मनोज कुमार सिंह
 • वार्ड लेखा -21 : सोनी हेम्ब्रम