Close

नागाम

दुमका रे अमिञ् आताङ दाराम एत् मेया-मुंदिल रेयाक् जायगा

नो़आ दा़े झारखोण्ड पा़ेनो़त् रेयाक् जो़ता़े खा़ेन ञुमञाम जिला काना जे लेका नो़आ पा़ेनो़त् रेयाक् हुडिञ् राजधा़नी हा़ेया़ेक् रेयाक् चिन्हा़ काना । दुमका – जे लेका ञुतूम तेगे बाडाया़ेक् काना जे मित् जिला काना, ला़टू बुरूको़ आर एटाक् दिसो़म बिर भीतरी रे। मुंदिल का़े रेयाक् नो़आ जायगा जालापुरी लातार खा़ेन चेतना 472 फूट चो़ट रे मेनाक् मित् नामडाक् निपुट बुरूको़ जायगा हों हेनाक् आ। नो़आ खो़न मित् आ़डी मो़जाक् हो़य दाक् आर आ़डी चेहरा ञेला़ेक् आ, ना़ेआ रे जो़तो़ सेचते। जिला़ मित् नापाय ओ़बो़स्ता मिला़वाक् काना ओ़का दो़ मित् आच् तेयाक् बेसते मिला़व आर भारो़त् रेनाम् आ़रीचा़ली लेकाते बेसओ़को़च्ते बिता़वाकान सेदायाक् ञाम दाड़ेयाक् आ। ना़ेआ दो आ़डी सा़रीयाक् काना जे नो़आ शो़हो़र रेयाक् चालाक रेयाक् पा़ेयसा एम ला़गित् कुसी आर एटाक् जायगाको़ खो़न ञेञेल हाहाड़ा गेया।
दा़मिन-ए- को़ह रेयाक् बुरूका़े चो़ट रे नो़आ तो़लहाँट आलेखा बा़ेटकोच् , गाडाको़ आर ढो़पो़ का़ेते पेरेच्आ काना। मित् ठिका़न रूपते नो़आ शो़हो़र रेयाक् आर-आर दारे ना़ड़ी का़े आर जीव जिया़लीको़ वाक् सारहाव दाड़ेयाक् आ।
नोआ जिला़ धो़रो़म ञेल लेकाते आ़डी जारूड़ानाक् गेया आर- आर पा़ेनो़त् रेन मानवाँ ना़ेआ जिला़ रे धोरा़ेम नागामको़ आर मारे जायगा रेको़ चालाक् काना। बाबा बास्कीनाथ मुंदिल एमान जो़तो़ आ़रीचा़ली़ पूजाको़ रेयाक् डा़यरी रे ओ़लो़गो़क् काना।
फूरगा़ल ओ़क्ते रे आसो़ल ला़गियाँ पाड़ाक् ला़गित् जिला़ पासेच् जा़ेता़ेखो़न पा़हिलाक् मित् काना। 1785 रेयाक् बा़छो़र रे रूवा़ड़ मा़हित् बान्घाव आर 1855 खो़न 1942 हा़बिच चालाक् काना, माराङ आय़का़व सेलेत् आकाना जे ठिकान रूपते, आपेयाक् दिसा़ेम रेयाक् माराङ दिसा़ेम देवा सेवा रा़सका़ को़ केटेच दाड़ेयाक् आ।
सा़रीयाक् रूपते चावले आर आ़डी चेहरा जिला़ रे दिसा़ेम रेयाक् का़वड़ी बेबा़ेस्ता रे हिस्सा़ मेनाक् आकात् चास आरजाव आर मेनक् आकात् खादान रेयाक् हा़जिर रे हुदिस दा़ेहा़ेक् काना ओ़ड़ाक बेनाव जिनिसको़ नो़ण्डे जो़ता़े लेकानाक् ञामो़क् काना ओ़कादो़ को़ल का़रखाना ञेल लेकाते आसा़ेल रे ला़गियाँ पाड़ाव दाड़ेयाक् आ। कुड़चा, आ़लु, कान्ठाड़ जा़े पाला़ेन आ़ेड़ाक्, बैगाड़, बाहाको़बी लेकान उतूतेयाक् मित् एटाक् दिसो़म रेयाक् लेकानाक् काना। नो़आदा़े आ़डी दाडेयाक् काना जे ओंड़ाक् रे कुड़चा चा़टनी/आचार दुमका़ हा़ेतेते कुड़चा़ रो़हा़ेड़ दाड़ेयाक् आ।
नो़आ जिला़ रेयाक् 30 % खो़न देर बिर तो़लहाँट काना नो़आ रेहेत् रान पुर आर दारे ते पेरेच् आकाना/ बिर लेकाते का़रखाना ला़गित् ञेलेत् मात् दारे झालकाक् मारसाल हा़ेय दाडे़याक् आ। भीतरी रेयाक् खा़न्दरी रे चेत् लुमा़ङ सुता़म आडा बा़ड़ी हो़ ञाम दाडे़याक् आ। ञामो़क् ठिका़ना रे ला़गियाँ ता़हेन ठाँव ला़गित् आसो़कायते ञामो़क् आ।
मेट्रस रेयाक् उल्टा़ नो़आ शा़ेहो़र रे सुड़ँच् होर, सुँड़ँच् दो़लान, का़टीच बाजार एमान हेनाक् आ, मेनखान ना़ेण्डे मानवाँ मानवाँ ताला रे खा़न्दरी खा़ेन खा़न्दरी रेयाक् पाड़ाव दाड़ेयाक् आ। जो़तो़ को़ ला़गित् नोण्डे ओक्ते मेनाक् आ ना़ेआ शो़हो़र रे दो़ भारो़त् रे आ़रीचाली रेयाक् आसो़ला जा़रुड़ाक् , आ़रीचा़ली लेकाते भारो़त् रेयाक् बैसी आर आबा़ेवाक् सो़माज ला़गित् मित् टाङगे सेदायाक् डाहार जियो़न धा़रा़ दो़ दो़हो़ जो़गावाकाना ओ़का दा़े बा़य- बा़यते नावाँ भारा़त् खो़न बाञचाक् काना।

जिला़ रेयाक् जो़तो़ लेकानाक् लोक्क्षोण

दुमका़ जिला़, झारखा़ेण्ड रेयाक् मित् सो़रकाराक् चालाव बानाव जिला दुमका रे आसो़ल ठिकाना काना। नावाँ झारखो़ण्ड पा़ेनो़त् रेयाक् गा़ेठो़न तायो़म, दुमका़ जिला़ दो़ आरको़ हा़टिञ् केदा आर जामतो़ड़ा का़टिच् हा़टिञ् दो़ जूदा़ जिला़ रूपरे का़े दो़हो़ केदा।
जिला़ 23045 खो़न 24038 (उता़र) नाखा आर 86020 खोन 87075 (पूरूब) नाखा ताला रे मेनाक् आ। दुमका़ जिला़ झारखो़ण्ड बिहार आर पा़क्षिम बंगाल रेयाक् आयमा लेकान जिला़ ते घेराव आकाना : –
उता़र रे: साहेबगंज, गोड्डा (झारखा़ेण्ड) आर बांका (बिहार)
पूरूब रे: पाकुड़ (झारखो़ण्ड) आर बो़रदो़मान (पा़क्षिम बंगाल)
दा़खिन रे: जामतो़ड़ा (झारखो़ण्ड) आर बो़रदा़ेमान (पा़क्षिम बंगाल)
पा़क्षिम रे: देवघर (झारखो़ण्ड)

लेखा मित् जायगा रेयाक् तो़लहाँट- 33716.02 वर्ग किमी।

बिर बुरू ताला रे मेनाक् दुमका़ शो़हो़र ता़ेलहाॅट रेयाक् आडे-पासे रे 120763 एको़ड़ बाङखान 48305.2 हेक्टेयर हेनाक् आ ।

प्रखा़ेण्ड
  • दुमका
  • गोपीकांदर
  • जामा
  • जरमुंडी
  • काठीकुंड
  • मसलिया
  • रामगढ
  • रानीश्वर
  • सरैयाहाट
  • शिकारीपाड़ा