Close

सानाम को़ठेन लाड़चाड़ा़ेक्

आ़किल गाड़

+2 जिला़ आ़किल गाड़ दुमका़

जिला़ आ़किल गाड़ सो़ड़ोक दुमका़, झारखण्ड 814101

Category/Type: School
Pincode: 814101

+2 नेशनल चेतान आ़किल गाड़ दुमका़

बाई पास सो़ड़ोक दुमका़, झारखण्ड 814101

Category/Type: School
Pincode: 814101

राम कृष्ण आश्रम आ़किल गाड़ दुमका़

आश्रम सो़ड़ोक दुधानी दुमका़, झारखण्ड 814101

Category/Type: School
Pincode: 814101

को़लेज/ दिसो़म आ़किल गाड़

को़लेज/ दिसो़म आ़किल गाड़

दुमका - पाकुड़ सो़ड़ो़क् , दुमका - 814101, झारखण्ड

मिसिन तेयाक् ञेल : s[dot]k[dot]m[dot]university[dot]dumka[at]gmail[dot]com
फोन : 06434222495
Website Link : http://www.skmu.org.in
Category/Type: Colleges
Pincode: 814101

संताल परगना कुड़ी को़लेज, दुमका

उड़ाक् गा़डी सो़ड़ो़क् झारखण्ड 814101

मिसिन तेयाक् ञेल : contact[at]spcollegedumka[dot]com
फोन : 06434123456
Website Link : http://www.spcollegedumka.com
Category/Type: Colleges
Pincode: 814101

सिद्वो का़न्हु मुर्मू दिसो़म आ़किल गाड़, दुमका़

सिद्वो का़न्हु मुर्मू दिसो़म आ़किल गाड़, दिग्घी परिसो़र, दुमका - पाकुड़ सो़ड़ाक् दुमका, झारखण्ड- 814110

मिसिन तेयाक् ञेल : s[dot]k[dot]m[dot]university[dot]dumka[at]gmail[dot]com
फोन : 06434222495
Website Link : http://www.skmu.org.in
Category/Type: University
Pincode: 814110

टाका ओ़ड़ाक्

इलाहाबाद टाका ओ़ड़ाक्

भागलपुर सो़ड़ोक् , पी.ओ. दुमका, जिला दुमका, झारखण्ड 814101

Category/Type: हा़टि´/लेका टाका ओ़ड़ाक्
Pincode: 814101

पंजाब नेशनल टाका ओ़ड़ाक्

दिव्या पैलेस भागलपुर सो़ड़ो़क् , दुमका, झारखण्ड 814101

फोन : 06434230210
Category/Type: Bank
Pincode: 814101

बैंक ऑफ इंडिया

उत्तमानंद काॅम्पलेक्स, थाना सो़ड़ो़क, दुमका झारखण्ड 814101

फोन : 09334737811
Category/Type: Bank
Pincode: 814101

वनांचल आतो़ टाका ओ़ड़ाक्

नगरपालिका चै़क् , डंगालपाड़ा दुमका झारखण्ड 814101

फोन : 06434222401
Category/Type: Bank
Pincode: 814101

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दुमका बाजार

जिला दुमका झारखण्ड 814101

फोन : 06434222366
Category/Type: Bank
Pincode: 814101

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रेयाक् आसो़ल शाखा दुमका

कोर्ट कंपाउंड, दुमका झारखण्ड 814101

फोन : 06434222476
Category/Type: Bank
Pincode: 814101

डाक॰

डाक ओडाक बन्दरजोरी

बन्दरजोरी जो़तो़ का़मी ओ़ड़ाक दुमका़

Category/Type: Postal
Pincode: 814101

डाक ओ़ड़ाक दुमका़

आसो़ल का़मी ओड़ाक जो़तो़ हो़ड़ाक

Category/Type: Postal
Pincode: 814101

तार सेंगेल

दुमका़ तार सेंगेल का़मी ओ़ड़ाक्

महुआ डंगाल, दुमका़

Category/Type: Electricity
Pincode: 814110

नो़गो़र पालिका़

दुमका़ नो़गो़र पंचायत

नो़गो़र पालिका़ चौक दुमका

Category/Type: नगरपालिका
Pincode: 814101

बास्कीनाथ नो़गो़र पंचायत

बास्कीनाथ, दुमका़

Category/Type: नगरपालिका
Pincode: 814141

बेसो़रकारी दो़ल

अयोद लाहान्ती साँवता़

रानीश्वर, दुमका

फोन : 9430107284
Category/Type: बेसो़रकारी दो़ल
Pincode: 814148

आदिवासी भा़लाई आर आतो़ लाहान्ती बिसवा़स

बकसी बांध, का़ली बाड़ी सो़ड़ो़क दुमका़

फोन : 9199107466
Category/Type: बेसो़रकारी दो़ल
Pincode: 814101

कुरूमुटू फाउंडेशन

सुप्रिया रान ओ़ड़ाक कड़हलबिल, दुमका़ 814101

फोन : 9431310638
Category/Type: बेसो़रकारी दो़ल
Pincode: 814101

खादी आतो़ कारखान आतो़ बेना़व दा़ेल

रशिकपुर, दुमका़

फोन : 9431784142
Category/Type: बेसो़रकारी दो़ल
Pincode: 814101

जनमत शोघ संस्थान

पुराना दुमका़ केवटपाड़ा दुमका 814101

Category/Type: बेसो़रकारी दो़ल
Pincode: 814101

झारखण्ड प्रहारी

दुमका

फोन : 9491547635
Category/Type: बेसो़रकारी दो़ल
Pincode: 814101

रारान ओड़ाक्

सदर रारान ओड़ाक्, दुमका

सदर हस्पताल, दुमका, 814101

फोन : 09431178683
Category/Type: Hospital
Pincode: 814101