Close

सिरजोन तेयाक् घोटना बेबो़स्ता हा़टिञ्

सिरजोन तेयाक् घोटना बेबो़स्ता हा़टिञ् ठेन सिरजो़न तेयाक् घोटना बेबो़स्ता ला़गित् आ़न को, पोन्था को आर बुद-बातलाव को होय आचोय ला़गित् ते आर सिरजोन तेयाक् घोटना को ला़गित् , ओ़कते रे पाड़ावाक् बोनो दोल रेयाक ठा़वका दो़हो़य जिमावार ताहेंना। लाड़चाड़िच् धा़रती लाड़ाक् डुबादाक् , आकाल, धारती पाड़ाक्, मानवाँ बेनावाक् घोटना, का़टिच खो़न का़टिच् जिनिस आर सेरमा आड़ाङ ते तो़रकोक् , आचका ओ़कते रे, मानवाँ बेनाव घोटना, एमान को ला़गित् हा़टिञ् साँवते पे ञापाम दाड़ेयाक् आ।

दुमका जिला 2016 ला़गित् जिला सिरजोन तेयाक् घोटना बेबोस्ता पोन्था (पीडीएफ 2.32 एमबी)

तोंगे लेखा उनुदुक् ओ़ल साकाम गाथाव
7 हुकुम लेखा 11/2021 ञेल (पीडीएफ 1 एमबी)
6 हुकुम लेखा 10/2021 ञेल (पीडीएफ 1 एमबी)
5 हुकुम लेखा 09/2021 ञेल (पीडीएफ 1 एमबी)
4 हुकुम लेखा 07/2021 ञेल (पीडीएफ 1 एमबी)
3 हुकुम लेखा 05/2021 ञेल (पीडीएफ 1.54 एमबी)
2 हुकुम लेखा 04/2021 ञेल (पीडीएफ 2.37 एमबी)
1 हुकुम लेखा 03/2021 ञेल (पीडीएफ 1.27 एमबी)