Close

खा़ेबा़ेर छापा आ़ेचा़ेय ला़गित् आ़ेल कागो़च् साकाम

IT District of the year 2017-18

आईटी जिला सेरमा 2017-18

Published on: 20/10/2020

डीसी दुमका आर दुमका जिला रेयाक् आईटी दो़ल को साँव सेरमा 2017-18 रेयाक् जो़तो़ खो़न सो़रोस आईटी जिला रेयाक् सिरोपा।

आर