Close

का़मी होरा

हा़टिञ लेका ते कागो़ज साकाम बाछाव

Filter

का़मी होरा
बो़हो़क् ञुतूम मा़हित् ञेल/ओडोक
मा़हित्-28.09.2019 रे मानो़तिया डीसी साहेब, दुमका रे सभा गोङकेयाक् रे को़म्बो़ल रेयाक् गुणतेत् बाबो़त् रे हो़य लेन दुपूडुप रेयाक् का़मी हो़रा। 07/12/2020 ञेलपे (1 MB)
जिला सिरजो़न हो़बो़र दो़ल हो़तेते मा़हित्-17.08.2020 रे हो़य लेन दुपूड़ुप् रेयाक् का़मी हो़रा 07/10/2020 ञेलपे (3 MB)
जिला सिरजो़न हो़बो़र दो़ल हो़तेते मा़हित्-13.03.2020 रे हो़य लेन दुपूड़ुप् रेयाक् का़मी हो़रा 07/10/2020 ञेलपे (4 MB)
जिला सिरजो़न हो़बो़र दो़ल हो़तेते मा़हित्-24.01.2020 रे हो़य लेन दुपूड़ुप् रेयाक् का़मी हो़रा 07/10/2020 ञेलपे (4 MB)
मा़हित् – 28.09.2019 रे मानोतिया डीसी साहेब, दुमका़ रेयाक् ता़री कमरा़ रेयाक् मोजतेत् रेयाक् बाबोत रे हुयएन दुपुडूप बाबो़त रे का़मी हो़रा। 28/09/2019 ञेलपे (3 MB)