Close

जो़तो़को़ ला़गित्

हा़टिञ लेका ते कागो़ज साकाम बाछाव

Filter

जो़तो़को़ ला़गित्
बो़हो़क् ञुतूम मा़हित् ञेल/ओडोक
जिला हा़टिञ् का़मी ओ़ड़ाक् , दुमका, आषाढ़ चासको़ रेयाक् गो़नोङ आ़न गो़टाय बा़बोत् रेजो़तो़को ला़गित् खो़बो़र 09/11/2020 ञेलपे (4 MB)