Close

बुद-बातलाव

हा़टिञ लेका ते कागो़ज साकाम बाछाव

Filter

बुद-बातलाव
बो़हो़क् ञुतूम मा़हित् ञेल/ओडोक
गितिल घाट को रेयाक् गाथाव साकाम आर ओत खोन ला ओडोकाक् गितिल ला़गित् जिला रे ओल जारवाय ला़गित् कोय जोङ जिला दुमका। 23/04/2018 ञेलपे (950 KB)
बापला बाबोत वेबसाइड लागित् बुद बातलाव। 23/04/2018 ञेलपे (927 KB)