Close

सिरजोन तेयाक् बेब़ोस्ता

हा़टिञ लेका ते कागो़ज साकाम बाछाव

Filter

सिरजोन तेयाक् बेब़ोस्ता
बो़हो़क् ञुतूम मा़हित् ञेल/ओडोक
जिला सिरजोन तेयाक् घोटना ओड़ाक् 26/09/2019 ञेलपे (952 KB)
दाक् रा़खी जोगाव रेयाक् उपा़य 21/04/2018 ञेलपे (66 KB)
सेतोङ लागाव खो़न बाञ्चाक 21/04/2018 ञेलपे (61 KB)
चेटेर ञुरूक् खो़न बाञ्चाक 21/04/2018 ञेलपे (90 KB)
डुबा़ दाक् खो़न बाञ्चाक 21/04/2018 ञेलपे (631 KB)
दिसोम सिरजोन तेयाक् घोटना आ़न 21/04/2018 ञेलपे (1 MB)
धा़रती लाड़ाक् खो़न बाञ्चाक 21/04/2018 ञेलपे (94 KB)
आ़किल गाड़ रे सेंगेल खो़न बाञ्चाक 21/04/2018 ञेलपे (938 KB)