Close

जिला सिरजो़न हो़बो़र दो़ल हो़तेते मा़हित्-17.08.2020 रे हो़य लेन दुपूड़ुप् रेयाक् का़मी हो़रा

जिला सिरजो़न हो़बो़र दो़ल हो़तेते मा़हित्-17.08.2020 रे हो़य लेन दुपूड़ुप् रेयाक् का़मी हो़रा
बो़हो़क् ञुतूम मा़हित् ञेल/ओडोक
जिला सिरजो़न हो़बो़र दो़ल हो़तेते मा़हित्-17.08.2020 रे हो़य लेन दुपूड़ुप् रेयाक् का़मी हो़रा 07/10/2020 ञेलपे (3 MB)