Close

मा़हित्-28.09.2019 रे मानो़तिया डीसी साहेब, दुमका रे सभा गोङकेयाक् रे को़म्बो़ल रेयाक् गुणतेत् बाबो़त् रे हो़य लेन दुपूडुप रेयाक् का़मी हो़रा।

मा़हित्-28.09.2019 रे मानो़तिया डीसी साहेब, दुमका रे सभा गोङकेयाक् रे को़म्बो़ल रेयाक् गुणतेत् बाबो़त् रे हो़य लेन दुपूडुप रेयाक् का़मी हो़रा।
बो़हो़क् ञुतूम मा़हित् ञेल/ओडोक
मा़हित्-28.09.2019 रे मानो़तिया डीसी साहेब, दुमका रे सभा गोङकेयाक् रे को़म्बो़ल रेयाक् गुणतेत् बाबो़त् रे हो़य लेन दुपूडुप रेयाक् का़मी हो़रा। 07/12/2020 ञेलपे (1 MB)