Close

सान चान्दो़ मेला 2019

17/07/2019 - 15/08/2019
बासुकीनाथ, दुमका

सान चान्दो़ रे बाबाधामाक् मान मानो़त् बाड़हाक् काना। नो़आ ओक्ते रे लाख ते पूक्जा को बाबा बैद्यनाथ मुंदिल रेको़ हिजूक् काना। ओ़नको़ खो़न देरकायते माड़ाङ रेदो़ सुल्तानगंज को चालाक् काना, ओ़का दो़ बाबाधाम खो़न 105 किमी साँगिञा। सुल्तानगंज रे गंगा ना़य दो़ उता़र नाखा आ़तूक् काना। नो़आ ठाँव खो़न पूक्जा़ को़दो आको़वाक् तारेन ते दाक् को हाताव एदा। ओ़नको़ दो़ बोलबो़म रो़ड़ तुलुच् बाबा बैद्यनाथ मुंदिल हा़बिच् 109 किमी हा़बिच् को चालाक् काना। बाबाद्याम सेटेर लेन खान पूक्जा़ को माड़ाङ रे आपनार निजा़ मो़ने साफाय ला़गित् षिवगंगा ना़य रेको़ तो़पो़न काना, आरहो़ बाबा बैद्यनाथ मुंदिल रेको़ बोलोक् काना, ओ़का ठेन दो़ षिवाक् आसो़ल मुरहत् रे दाक्को़ दुल आय काना। देवघर रे षिव मुरहूत आक् दो़ आ़डी मान मानो़त् बाड़हाक् काना, चेदाक् एन्ते नुयाक् दो़ दुनियाँ रे गेलबार (12) गो़टाङ आसो़लाक् पूजा थान खो़न मित् टेच् को बातावेदा। नो़आ दो़ बाबाधाम हो़को़ मेताक् काना। जुलाई-अगस्त ओ़क्ते रे नो़आ पूजा़ ठाँव रे पूरा़ सान चाॅन्दो़ भो़र 30 माँहाँ हा़बिच् ताहेंन काना। नो़आ दो़ दुनियाँ रे सानाम खो़न देर माहाँ धो़रो़म मेला काना। सुल्तानगंज खो़न बाबाधाम हा़बिच् डाहार रे भागवा वाकान पूक्जाकोवाक् 109 किमी झा़ल मानवाँको थार चालाक् काना। नो़आ आमदाज आकाना जे नो़आ मित् चाॅन्दो़ रेयाक् ओक्ते भीतरी रे 50 खो़न 55 लाख पूक्जा को़ बाबाधामाक् को़ सांगारेत काना। नो़आ लेकारे नो़आ दो ला़टु उता़र पूजा़ ठाँव खो़न हो बाङ को़मा।