Close

जिला़ आतो़ उत्ना़व ला़टू पो़न्था लातार रे पो़हा कीरीञ् बाबो़त आड़ी खाटो़ ओ़क्ते ला़गित् ठीका़।

जिला़ आतो़ उत्ना़व ला़टू पो़न्था लातार रे पो़हा कीरीञ् बाबो़त आड़ी खाटो़ ओ़क्ते ला़गित् ठीका़।
बो़हो़क् ञुतूम विवरोन एतोहोप लगित् महित् मुचा़त् महित् फ़ाइल
जिला़ आतो़ उत्ना़व ला़टू पो़न्था लातार रे पो़हा कीरीञ् बाबो़त आड़ी खाटो़ ओ़क्ते ला़गित् ठीका़।

जिला़ आतो़ उत्ना़व ला़टू पो़न्था लातार रे पो़हा कीरीञ् बाबो़त आड़ी खाटो़ ओ़क्ते ला़गित् ठीका़।

02/07/2021 13/07/2021 ञेलपे (2 MB)