Close

जिला़ आतो़ उत्ना़व ला़टू पो़न्था लातार रे पो़हा कीरिञ् बाबो़त् आ़डी खाटो़ ओ़क्ते ला़गित् ठीका

जिला़ आतो़ उत्ना़व ला़टू पो़न्था लातार रे पो़हा कीरिञ् बाबो़त् आ़डी खाटो़ ओ़क्ते ला़गित् ठीका
बो़हो़क् ञुतूम विवरोन एतोहोप लगित् महित् मुचा़त् महित् फ़ाइल
जिला़ आतो़ उत्ना़व ला़टू पो़न्था लातार रे पो़हा कीरिञ् बाबो़त् आ़डी खाटो़ ओ़क्ते ला़गित् ठीका

जिला़ आतो़ उत्ना़व ला़टू पो़न्था लातार रे पो़हा कीरिञ् बाबो़त् आ़डी खाटो़ ओ़क्ते ला़गित् ठीका

14/07/2021 23/07/2021 ञेलपे (1 MB)