Close

रारानिच आक् का़मी ओ़ड़ाक् , दुमका, रान ओ़ड़ाक वैन कीरीञ् बाबो़त् सुधरा़व साकाम।

रारानिच आक् का़मी ओ़ड़ाक् , दुमका, रान ओ़ड़ाक वैन कीरीञ् बाबो़त् सुधरा़व साकाम।
बो़हो़क् ञुतूम विवरोन एतोहोप लगित् महित् मुचा़त् महित् फ़ाइल
रारानिच आक् का़मी ओ़ड़ाक् , दुमका, रान ओ़ड़ाक वैन कीरीञ् बाबो़त् सुधरा़व साकाम।

रारानिच आक् का़मी ओ़ड़ाक् , दुमका, रान ओ़ड़ाक वैन कीरीञ् बाबो़त् सुधरा़व साकाम।

01/07/2021 09/07/2021 ञेलपे (3 MB)