Close

को़लेज/ दिसो़म आ़किल गाड़

को़लेज/ दिसो़म आ़किल गाड़

दुमका - पाकुड़ सो़ड़ो़क् , दुमका - 814101, झारखण्ड

मिसिन तेयाक् ञेल : s[dot]k[dot]m[dot]university[dot]dumka[at]gmail[dot]com
फोन : 06434222495
Website Link : http://www.skmu.org.in
Category/Type: Colleges
Pincode: 814101

संताल परगना कुड़ी को़लेज, दुमका

उड़ाक् गा़डी सो़ड़ो़क् झारखण्ड 814101

मिसिन तेयाक् ञेल : contact[at]spcollegedumka[dot]com
फोन : 06434123456
Website Link : http://www.spcollegedumka.com
Category/Type: Colleges
Pincode: 814101

सिद्वो का़न्हु मुर्मू दिसो़म आ़किल गाड़, दुमका़

सिद्वो का़न्हु मुर्मू दिसो़म आ़किल गाड़, दिग्घी परिसो़र, दुमका - पाकुड़ सो़ड़ाक् दुमका, झारखण्ड- 814110

मिसिन तेयाक् ञेल : s[dot]k[dot]m[dot]university[dot]dumka[at]gmail[dot]com
फोन : 06434222495
Website Link : http://www.skmu.org.in
Category/Type: University
Pincode: 814110