Close

दिसो़म रेयाक् साॅवता गो़ड़ो कामी होरा (एनएसएपी)

मा़हित् : 08/04/2017 - | सेक्टर: पेंशन

दिसो़म साॅवता गोड़ो का़मी होरा (एनएसएपी) भारत सरकार आक् मित् दिसो़म रेयाक्हो तेते बेनाव आकान पोन्था काना ओका दो़ सामाजिक पेंशन रूप रे हाड़म-बुड़ही, रान्डी आयो आर बोरोच् आजारान होड़को टाका पौयसा रेयाक् गोड़ो को ञामेत् काना।

एनएसएफी रेयाक् जोसतेत् लेका ते जाँहाय गी- ओनकान हो़ड़ रेयाक् मुढा़न रेय उपुरूम हुयआकान जाँहाय हो़ड़ गी आच् आक् आय रेयाक् साधन खोन से धारो़ज रेन हो़ड़ को से एटाक् गोड़ो खो़न टाका पौयसा गोड़ो रेयाक् माध्यम से जिवात् दो़क् रेयाक् जहाँ मितरोकोम से मितरोकम साधन बानुकआ ला़गित सामाजिक गो़ड़ो ञाम आयु को़ जोसतेत खोन को एहोप आकादा। एनएसएपी रे पेया को मिला़वे आकादा दिसाम होड़ाम बुडही पेंशन पोन्था (एनएसएपीएस) दिसो़म धारो़ज लाभ पोन्था (एनएफबीएस) आर दिसो़म गिदरा एँगात आयो लाभ पोन्था (एनएमबीएस)।

ठेर बाडाय जोङ ला़गित (पीडीएफ 781 केबी) :

वेबसाइट:-http://nsap.nic.in

.

लाभ हाताव को:

हाड़ाम बुड़ही, राॅन्डी आयो, बोरोय आञारान हो़ड़को

लाभ:

टाका पोयसा लाभ

आ़रजी सा़काम चेत् लेकाम ओला

मित ञारूड़ आय हो़ड़ ञारूड़ आक कागोज को साँव ते आय् आक् ञारूड़ ओक् कान आँफिस रे नोवा ला़गित ए सेन दाड़ीयाक्।