Close

मराङ मंत्री आतो ओड़ाक पोन्था (पीएमाञीएवाई)

मा़हित् : 24/06/2017 - | सेक्टर: भला़ई

मराङ मंत्री आतो ओड़ाक् पोन्था (पीएमाञीएवाई) पहिल इंदिरा ओ़ड़ाक् पोन्था (आईएईवाई) भारत रे आ़तो रेन रेगेच् होड को ला़गित् ओड़ाक् ञाम आयो को़ ला़गित भारोत सोरकार हो़तेते बेनावआकान मित् आसोल हो़ड़कोवाक् भा़ला़ई का़मी हो़रा़ का़ना। 2015 रे शहर बाजार रेन रेगेच् हो़ड़ को ला़गित् नोवा लेका पोन्था एहोप लेन ताहेकाना। ओ़का़ टाक् दो जोतोको ला़गित 2020 हाबिच् ओ़ड़ाक रेयाक् रूप रे एहोप लेन ताहेकाना। इदिरा ओ़ड़ाक पो़न्था दो़ 1985 रे राजीव गांधी होतेते भारत रेन पारोमेन माराङ मंत्री होतेते एहोबलेन ताहेकाना थोका़ टाक् दो़ आ़तो उतना़व रेन आ़सोल का़मी हो़रा रे मित् टेन ताहेकाना। आतो-आतो रे बीपीएल रेगेय -नायार हो़ड़को ला़गित ओ़ड़ाक बेनाव ला़गित काना।

जा़सती बाडायजोङ ला़गित (पीडीएफ 816 केबी) :

वेबसाइट:-http://www.iay.nic.in

लाभ हाताव को:

रेगेय् नाचार धारो़ज

लाभ:

ओड़ाक

आ़रजी सा़काम चेत् लेकाम ओला

मित् टेन जारूड़आय होठ जारूड़आक का़गोज साकाम साँव ते आय् आक् बोलोक् आँफिस रेय चालाव दाड़ीया को़।