Close

का़वडी को रेयाक् मिसिन तेयाक् गाथाव साकाम को

नो़वा का़वडी को रेयक् का़मी हा़टिञ् का़वडी मंत्री ओ़ड़ाक् भारोत सोरकाराक् आ़यदारी को रेयाक् बोलोक् दुवा़र काना। बो़लो़क दुवा़र रेयाक दिसो़म तेयाक् मिसिन तेयाक् सासोन रेयाक् ला़टू पोन्था को बाबोत आयमा लेकानाक् का़मी को मोद रे ला़टू पोन्था लेका ते लाहान्ति हो़य आकाना। ओ़ना बो़लोक् दुवा़र रेयाक् जोसतेत् दो़ हो़ड़को आर आयमा का़मी हो़ड़को ला़गित् का़वडी बाबोत का़मी को रे मित् टेन जालना हा़बिच् तिया़क् ञामो़क् काना।

नोवा रे चालाक् मे: https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/

आमदा़नी खाजना का़मी ओड़ाक् , दुमका

जायगा : रेलगा़ड़ी टेशन सो़र | सो़हो़र : दुमका | पिन कोड : 814101
मिसिन तेयाक् ञेल : efilingwebmanager[at]incometax[dot]gov[dot]in