Close

मनरेगा

मनरेगा दो 2 फरवरी 2006 खोन रैगेच् नाचार लाहान्ती बाबोत् मित् टाङ आडी माराङ ए कामी एहोप् केदा। पा़हिल धाव आतो गाँवता रेन को एकेन मित् टाङ लाहान्ती का़मी हो़रा दो बाङ बिचको़म आयदारी रेयाक् दाड़े होय एम आकाना। दिसाम आतो आरजाव निटाक् आ़न 2005 (एनआरआईजीए) जाहाँ आतो़ घारोंज रेयाक् चालावेन सेरमा रे 100 माहाँ ला़गित् आरजाव रेयाक् निटे एमोक काना ओना रे जिवान रासिया होड़मो दाड़ेते खाटाक् ता़रीका का़मी को मेन जोङ काना नोवा दो निटाक् का़मी आर एटाक जोसतेत् होय पूरावेत्, काना। आतो रेयाक् आय उपा़य लाहान्ती लागित् ओक्ते ओदो़ल बो़दोल रेयाक् जाँगे दाराम, आतो रेन मायजिव् को केटेजोक ला़गित् आतो आर सोहोर रेन का़मियाँ को बाङ चालाव ओचो को ला़गित् आर सॉवता रेयाक् मित् रोकोमलाहान्तीक ला़गिक साँवते आरजाव सोमपती को आर दाडे हो़य ओचो़य। नोवा आन आपनार लाड़चाड़ लागित् जोतो भोर रे पंचायत को़ रेयाक् तारीका बाबोत निमाव कातेत आबोबाक् चालाव-बानाव लेकाते ता़रीका को केटेज ला़गित् ताके एमोक काना आर पोन्थाको आर ´ञेलतोदारा़त घावको़ रे गाँवता रेन सेलेदोक् लेकाते साफा-साफी का़मी रेयाक् ए किरया़ येत् काना।

मनरेगा होतेते आ़री

 • मित आतो़ घारोंज रेन जुवान रा़सिया, ओकोय दो़ का़मी आसुलोक् ला़गित् तारीकाय है याक् काना। ओन्डेन कोदो आतो पंचायत रे ओल से रो़ड़ ते ओ़ल आचोय जारूड़ काना।
 • सारीयाक् पाछनाव तायोम आतो़ पंचायत खोन का़मी कागोच् को एमोक् आ। चाकरी साकाम एनआरईजीए हो़तेते का़मी जारूड़ोक् घारोंज रेन जो़तो़ जुवान रासिया- कोवाक् फोटोको हातावा आर बेगोर पोयसा ते।
 • चाकरी साकाम आरदास काते 15 मांहां भीतरी ते एमोक् जारूड़ काना।
 • आतो पंचायत रे आरजाव लागित् ओल आरदास रेयाक् निट मांहा रूसिदे एम दाड़ेयांक् आ। ओना होतेते 15 मांहा भीतरी ते क़ामी-कासनीय एम दाड़ेयाक् आ।
 • आरजावा ल़ाग़ित् आरदास कातेत् 15 मांहा भीतरी ते कामी कासनीय एम दाड़ेयाक् आ, तोबै नोवा आन लेकाते जाव हिलाक् रेयाक् कुड़ाय बानुक आनाड़, तोबे बेकामी कासनी कामी रेयाक् कुड़ाय एम ल़ाग़ित एमोक् दो पोंनोत् रेयाक् काना।
 • कामी दो जोतोको लागित आतो ख़ोन 5 किमी भीतरी रेंय एम दाड़ेयाक् आ। मेनखान क़ामी 5 किमी ख़ोन साँगिञ एमोक कान रवाच्, तोबे रवान एटाक गाड़ी आर ताहेंन कोवाक् खोरोच पूराव ल़ागित् 10% रेयाक् खोन ढीरे कुड़ाये एमे दाड़ेयाक् आ।
 • पोनोत् रे चासा क़ामिय़ा को लागित् थोड़ा खोन थोड़ा कुड़ाई आऩ क़ानून 1948 लेक़ाते कुड़ाय रेंयाक् एमोक् ज़ारूड़ काना, तिन ह़ाबिच दो दिसोम रेयाक् कुड़ाई दोर बाय खोबोरेत् कोआ जेमोनू जाव हिलोक 60 खोन थोड़ा बाड़ हुयूकआ। बाबा होड़को आर गोगो होड़को बानार को ल़ागित् सोमान कुड़ाई एमोक् ज़ारूड़ा।
 • कुंड़ाई दोर बाड़खान जाव हिलोक रेयाक् दोर लेकाते कुड़ाई रेयाक् क़ामिया कोवाक् कुड़ाई एमोक् ज़ारूड़ काना। कुड़ाय रेयाक् हाटिञ हापता रे हुयूक् जारूड़ काना आर जाहाँन बाबोत् रेगे गेल मोड़े माहा खोन ज़ासती बाड़ हुयूक् ज़ारूड़ काना।
 • थोड़ा खोन थोड़ा पोन हाटिञ रे मित् हाटिञ पोरहो ञाञामको ओनकान गोगो होड़ हुयूक ज़ारूड़ा ओकोय दो नोवा पोन्था होत ते क़ामी ओल आचोय आर नेहोर आकानाय।
 • आतो दुपुड़प होते ते मित् आतु ल़ागित् पोन्था रेयाक् आयआक् ज़ाह़ाँय बाँबोत भ़ाल़ाई रेयाक् भ़ागी क़ामी ल़ाई आर जिला पंचायत होते होयोक् ज़ारूड़ोक्आ।
 • आतु पंचायोत रे पुऱाव क़ामी ल़ागित् थोड़ा खोन थोड़ा 50% क़ामी ह़ाटिञ़ाको ज़ारूड़ा।
 • हेंयाक् क़ामी कोरे आसोल रूप रे दाक् आर हासा बाचाव, दारे रोहोय आर हासा आरजाव कामी कोरे मिल़ाव आकाना।
 • मित् 60:40 कुड़ाई आर होड़ेमो ह़ाटिञ बेनाव दोहोय ज़ारूड़ा। जाहाँय ठ़ीक़ादार को आर मशीन को होते आचोय हुकूम बानूक् आ।
 • दिसोम सोरकार ग़ाखुड़ आर आधा ग़ाखुड़ क़ामिय़ाको वाक् कुड़ाय़ साँवते बे ग़ाखुड़ तीते बेनाव कामी को रेयाक् 100% कुड़ाई लागाव आर जाहाँनाक् कुड़ाई रेयाक् 75% दो गितिल रे।
 • पोन्था बाबोत जोतो खाता को आर आँफिस रेयाक् कागज प़ोत़ोर जोतो होड़कोवाक् सुधऱाव ल़ागित् होयोक् ज़ारूड़ा।

नोवा रे चालाक् मे: http://www.nrega.nic.in/netnrega/home.aspx

जिला होते ते आतो ल़ाह़ान्ती , दुमका

जायगा : नावा डीसी साहेबाक् क़ामी ओड़ाक् बोलोक् सी | सो़हो़र : दुमका | पिन कोड : 814101
मिसिन तेयाक् ञेल : ddc-dumka[at]jharkhandmail[dot]gov[dot]in