Close

मासानजोड़ डेम

दिशा़ उनुदुक्
Category एटाक

मासानजोड़ दुमका जिला रे मेनाक्‌ मित टेन नामडाक जोमञुँ आऱ ञेलजोङ जायगा काना। ओका दो़ दुमका खो़न मोटा-मुटी 31 कि0 मी. गान संगीञ रे मेनाक् आ। आसो़ल रे नोवा जायगा दोत्र दाक् खो़न तार सेंगेल सिरजा़व रेयाक् जायगा काना। मनखान ओ़ेकते पारो़मो़क् साँव-साँवते नोवा दो़ मानवाँ कुसिक् ञेलजो़ङ ठाँव बेनाव एना/ नोवा दो़ पोनोन सेच् खो़न लाटु-का़टिच् बिर-बुरू कोते आड आकान मनाक् आ आर नोवा खो़न लातार नाखा दो़ मो़ज ओ़ेको़च् बाहा बागान आर गाडा आडे रे बारया आ़डी मोंज ताहेन ओड़ाक् मेनाक् आ। ओका दो़ आ़डी मो़ज आर मो़ने ओ़रोक ठाँव काना। नोवा जायगा झारखण्ड साँव-साँव ते सड़क डाहार खोन पक्षिम बंगला रेयाक्‌ हो। आसो़ल जायगा तारापीठ आर रामपुरहाट खोऩ हों जोड़ाव आकाना।

फोटो दो़क्हो़वाक्

  • मासानजोड़ डेम
  • मासानजोड़ डेम
  • Masanjore Dam at Night

चेकाते सेटेरो़क्:

उडा़क् गा़डी ते

सोर रेयाक् उडा़क् गा़डी ठाँव नताजी सुभाष्ष चन्द्र बोस उडा़क् गा़डी ठाँव, कोलकाता 300 कि0मी0 संगीञ रे मेनाक् आ।

रेल गा़डी ते

दुमका रेल गा़डी तेंगोन ठाँव खो़न मोटा-मुटी 30 कि0मी0 आर सिवड़ी रेल गा़डी तेंगोन ठाँव खो़न मोटा-मुटी 35 कि0मी0 सा़गिञ रे मेनाक् आ।

सो़ड़ो़क गा़डी होते ते

गा़डी सो़ड़ो़क ते झारखण्ड जिला आर पा़छिम बंगाल खो़न तोंगे मेनाक् आ। नोवा दो़ दुमका खो़न मोटा-मुटी 30 कि0मी0 आर तारापीठ (रामपुरहाट) खो़न 70 कि0मी0 सा़गिञ रे मेनाक् आ।