Close

मानो़तान रवि शंकर शुक्ला, आई०ए० एस०

नावाँ जिला़ रेयाक् माराङ दुपूडुप् का़मी ओ़ड़ाक् , दुमका़

मिसिन तेयाक् ञेल : dc-dum[at]nic[dot]in
हुदा़ : डीसी साहेब
फोन : 9431158010
फैक्स नं. : 06434-222287
Room No. : --
Activity : xxxxxxxxxx