Close

मानो़तान सुदर्शन प्रसाद मंडल, आईoपीoएसo

को़बो़ज् ओ़ड़ाक् सो़र, दुमका़

मिसिन तेयाक् ञेल : dig-dumka[at]jhpolice[dot]gov[dot]in
हुदा़ : का़टिच् ला़टूञेलतोदारातिक् (डी0 आई0 जी0)
फोन : 9431706133