Close

आ़किल

जो़तो़ हो़ड़ ला़गित् आ़किल ला़य पासनाव

 1. ईसकुल आ़किल बेबो़स्ता रे सानामको़वाक् आसो़लो़क् होतेते जिला़ लेकाते, माराङ पो़न्था आर का़मीको़ रेयाक् आ़नको़ होतेते एतो़हो़प् आ़किल गो़टा धा़रती रे पासनाव आकान बेनाव लागित् जा़ेतो़ हो़ड़ ला़गित् आ़किल ला़य पासनाव मित् माराङ पो़न्था काना।
 2. नो़आ पो़न्था दो़ पूरा दिसा़म को़ रे आपनार भितरी रेगे सेलेत् एत् काना एटाक जो़तो़ आसो़ल सो़रकारी आ़किल आ़को़टोक् काना।
 3. ला़य पासनाव 2010 हा़बिच् 6-14 उमा़र रेन गिदरा़ ला़गित् ला़कतीयाक् आर ला़य सो़दो़र एतो़हो़प् आ़किलए एमोक् काना।2001-02 खो़न जो़तो़ 22 जिला़ रे सानामको़ ला़गित् आ़किल ला़य पासवान जेईपीसी हो़तेते एहो़बो़क् काना।

सानामको़ ला़गित् आ़किल ला़य पासनाव दो़ चेत काना

 1. गो़टा धा़रती रे पासनाव आकान बेनाव ला़गित् एतो़हो़प् आ़किल लागित् पुस्ता़व ओक्ते ना़पित लेकाते मित् सोंगे का़मी हो़रा
 2. दिसा़ेम भो़र रे मो़ंज सिखना़त् ते पेरेच् आकाऩ आसो़ल आ़किल खो़ज रेयाक् उता़र
 3. आसो़ल आ़किल हो़तेते साँवता आ़न को़ लाहान्ती ला़गित् मित् ओ़क्ते काना।
 4. एतो़हो़प् आ़किलगाड़ रेयाक् बेबा़ेस्ता रे पंचायत राज संस्ताको़,आ़किल गाड़ बेबो़स्ता दो़लको़ , आतो़ आर शो़हो़र रे ईस्लाम को़वाक् आ़किल दो़लको़ , गो़गो़ बाबा आ़किल एमो़क् ईच् दो़ल,गो़गो़ चेचेत् दो़ल, आ़दिवासी आपनार ते चालाव बानाव दो़ल आर एटाक् आ़तिञ् जायगा रेयाक् बेनाव ला़गित् को़ सेलेत् दाड़ेयाक्
 5. पूरा़ दिसो़म रे गो़टा धा़रती रे पासनाव आकान बेनाव ला़गित् एतो़हो़प् आ़किल ला़गित् राजआन कुसी हो़य दाड़ेयाक् आ।
 6. ताला-माला, पो़नो़त् आर नोण्डेनिच् सो़रकार ताला रे, मित् साजहाते
 7. पो़नो़त् दो़ एतो़हो़प् आ़किल रेयाक् आपनारनिंजा ते ञेञेल दाड़ेयाक् रेयाक् लाहान्ती ओ़क्ते काना।

जो़तो़ेको़ आ़किलोक् लाय पासनाव रेयाक् जो़सतेत्

 1. आ़किल ओ़ड़ाक् रे जो़तो़ गिदरा़, आ़किल गेरेन्टी ठाँव, एटाक् लेकान आ़किल ओ़ड़ाक् , 2003 हा़बिच् तिसो़क् आ़किल ओ़ड़ाक रूवाड़ एना
 2. जो़तो़ गिदरा़ को़ 2007 हा़बिच् मोड़े बो़छो़र हा़बिच् एतो़हो़प् आ़किल ओ़ड़ाक् पूरा़व केदाको।
 3. 2010 हा़बिच् जो़तो़ गिदरा़ को़ 8 बो़छोर उमा़र रेन एतो़हो़प् खोन ओ़लो़क् आ़किल एमावाको़ काना।
 4. जिबो़न ला़गित् ओ़लो़क् आ़किल रे जो़र एमो़क् तुतुच् मो़नसुबा़ मो़ज आ़किल रेयाक् एता़ेहो़प् ओ़लो़क् आ़किल रे मो़नेम गाडाव दाडे़याक् आ।
 5. 2007 हा़बिच् एतो़हो़प् हा़टिञ् रे जो़तो़ जो़ना आर साँवता हा़टिञ् तो़फाद आर 2010 हा़बिच् एतो़होत्रप् ओ़लो़क् आ़किल हा़टिञ् रेयाक् साको़ बेनाव एना।
तोंगे लेखा उनुदूक् लेखा
1 एतो़हा़प् आ़किल गाड़ 1652
2 थो़ड़ा लेखा एतो़हो़प् आ़किल गाड़ 13
3 ताला माला आ़किल गाड़ 793
4 थो़ड़ा लेखा ताला माला आ़किल गाड़ 7
5 सो़रकारी चेतान आ़किल गाड़ सेलेत् पो़न्था, कस्तुरबा रकाप्आक् नावाँ ता़रीका आर +2 चेतान आ़किल गाड़ 122
6 थो़ड़ा लेखा चेतान आकिल गाड़ 3
7 दिसो़म आ़किल गाड़ 1
8 डीग्री को़लेज 4
9 इंजिनिया़र को़लेज 1
10 आ़न को़लेज 1
11 बीएड को़लेज 1

जिला़ रेयाक् एतो़हो़प् आर ताला माला आ़किल गाड़ रेयाक् हा़टिञ्

तोंगे लेखा प्रखण्ड ञेल
1 दुमका ञेल (पीडीएफ 4.34 एमबी)
2 गोपीकांदर ञेल(पीडीएफ 1 एम.बी.)
3 जामा ञेल (पीडीएफ 1.7 एम.बी.)
4 जरमुंडी ञेल (पीडीएफ 1.97 एम.बी.)
5 काठीकुंड ञेल (पीडीएफ 1.2 एम.बी.)
6 मसलिया ञेल (पीडीएफ 2.1 एम.बी.)
7 रामगढ़ ञेल (पीडीएफ 2 एम.बी.)
8 रानीश्वर ञेल(पीडीएफ 1.45 एम.बी.)
9 सरैयाहाट ञेल(पीडीएफ 2.2 एम.बी.)
10 शिकारीपारा ञेल(पीडीएफ 1.7 एम.बी.)