Close

का़वड़ी बेबो़स्ता

आबो़ दिसो़म भारो़त् रे दुमका़ दाराकान ओ़क्ते रे लुमा़ङ शो़हो़र हो़यो़क् आ। जे आबो़ जो़तो़ बो़न बाडाय गेया जे नो़आ भारो़त् रेयाक् जो़तो़खो़न ला़टू लुमा़ङ आ़सुल जिला़ काना।

लुमा़ङ दो़ मित् लेकाते आच्ते प्रोटीन फाइबर काना आर नो़आ दो़ किचरिचको़ को़ बेनाव दाडेयाक् आ। लुमा़ङ कोवाक् प्रोटीन फाइबर लुमा़ङ बेनाव ला़गित् थो़ड़ा तिजू बेले होयो़क् काना। दुमका़ रेयाक् जो़तो़ गेल (10) बलाँक को़रे लुमा़ङ रेयाक् चासा हो़यो़क् काना मेनखान काठीकुंड, गोपीकांदर, शिकारीपाड़ा, रानीश्वर, मसलिया और सरैयाहाट जेलेका तुरूय (6) ब्लाॅक आसो़ल चासा हो़यो़क् काना, नो़आ चालावेन बो़छो़र रे लगभग 79674735 लुमा़ङ रेयाक् चासा होय आकाना। दुमका़ हो़ 1897457 लुमाङाक् निपूट चासा हो़य आकाना। हाहाडा रेयाक् काथा दो़ नो़आ काना जे लुमाङ किचरिय् रेयाक चासा ला़गित् चेत् को़ल का़रखाना से का़टिच् को़लका़रखना बा़नूक् आ। भागलपुर दो़ लुमाङ सुता़म रेयाक् शो़हो़र रूप रेको़ मानावेदा, मेनखान भागलपुर रेदो़ लुमा़ङ रेयाक् चासा बाङ हो़यो़क् काना।

दुमका़ जिला़ रेयाक् पेया प्रखंड काठीकुंड, गोपीकांदर,शिकारीपाड़ा रे लाटू को़ल का़रखाना से का़टिच् कोलकारखाना बेनाक् ला़गित् आ़डी ओसरा मेनाक् आ।
को़ल का़रखाना तो़लहाॅट दुमका़:-

को़ल का़रखाना तो़लहाॅट दुमका़:-
तोंगे लेखा को़ल का़रखाना तो़लहाॅट रेयाक् ञुतूम हातावाकात् जागा (हेक्टैर रे) जागा लाहान्ती,

(हेक्टैर रे)

होय दाड़ेयाक् दाम, मित वर्ग फुट रे, (पोयसा रे) प्लाॅट लेखा होय आकान प्लाॅट रेयाक् लेखा खाली प्लाॅट रेयाक् लेखा हो़य आकान इकाई रेयाक् लेखा
1. को़ल का़रखाना तो़लहाॅट दुमका़: 6.088 6.088 19.00 13 13 03 10
को़ल का़रखाना मित नो़जो़र रे :
तोंगे लेखा बो़हो़क् इकाई ओ़पो़रो़म
1 ञुतूम ओ़ल ओ़चो़वाकात् को़ल का़रखाना रेयाक इकाई बा़नुक् 2241
2 लेखा मित् को़लका़रखाना रेयाक् इकाई बा़नुक् 2241
3 ओ़ल ओ़चो़वाकात् ताला रेयाक् आर ला़टू इकाई बा़नुक् शुन्य
4 आमदाज हो़य दाड़ेयाक् का़टिच को़ल का़रखाना रे भा़रती जावहिला़क् का़मी को़वाक् लेखा बा़नुक् 38
5 ला़टू आर ताला को़लकारखाना रे रो़जगार बा़नुक् शुन्य
6 को़ल का़रखाना तो़लहाँट रेयाक् लेखा बा़नुक् 1