Close

जिला रेयाक् कावड़ी हा़टिञ्

दोल रेयाक् खोरचा आ़न, 1958 रेयाक् धारा 37 होतेते पोनोत सोरकार दो  2 जनवरी 1958 रेयाक् का़वड़ी हाटिञ् सेलेत् तुमा़ल जारवा का़मी ओ़ड़ोक् रे एयाय हा़टिञ् रे बान्धाव आकाना। का़वड़ी रेयाक् काटिच् हांटिञ् रेयाक् आसो़ल जो़सतेत् जुमी जागा कावंड़ी रेयाक् ञेलतोदारा़त् आर तुमा़ल जारवा हो़यो़क् आ। नो़आ का़टिच् हांटिञ् पो़नो़त रेयाक् लाहान्ती ला़गित् लाड़चाड़ो़क कान का़वड़ी ओ़मोनो़क ला़गित आर जारवाय ला़गित् पो़नो़त सो्रकार दो़ मित्ं बिंसी जाङ आर होर काना। नो़आ काटिच हांटिञ् सो़रकारी जुमी जागा रेयाक् उनुचाड़/होयएना/पट्टा खोन हों लारजार मेनाक् आ आर जिला़ रेयाक् आ़यदा़री तो़ल हाँट रेयाक भितरी रे भाड़ा ते ताहेंन होड़ आर एमान का़वड़ी आ़नको़ फान्डाव ला़गित् नो्जो़र ए दो़हो़ एत् काना।

निशा़ना़ आर जोसतेत् :-

 • जो़तो़ ओ़ड़ाक मा़लिक् हो़तेते जुमी जागा रेयाक् मौ़जते लाड़चाड़ आर जागा रेयाक् मोजते लाड़चाड़ रे ओ़ड़ाक मा़लिक को़ आक्को़ट होड़को बाबोत मुरूकते चेकाय।
 • पोन्थाको़ / पोन्थाको़ ला़गित जुमी जागा उचोड़:-
 • भारो़त सो़रकार ला़गित सो़रकारी जागा आर पो़नो़त् सो़रकार आर आपनाराक को़मपा़नी को़।
 • हा़टिञ्/सांस्ताको़। आपनाराक को़मपानी ला़गित् आपनाराक् जागा रेयाक् जो़बो़रजो़स्टी हाताव।

ऑनलाइन रेयाक् आवसान:-

 • जो़तो़ कावड़ी आर राजिस्ट्री काते ओ़ल दोहो़य बिजली तेयाक मशीन रे।
 • कावड़ी आर राजिस्ट्री का़मी ओ़ड़ाक् को़ रेयाक् मित् काते।
 • जागा रेयाक् ऑन लाइन ओ़ल राकाप् बे बाताव।
 • खाजना रेयाक् ऑनलाइन एमो़क्।

दा़ड़ेको़ रेयाक् हा़टिञको :-

 • जुमी जागा एटाक् ते चालाक् आर जो़बो़रजस्ती हाताव रेयाक् दाड्डे दो़ डीसी साहेब हो़तेते।

ता़रीका को़ रेयाक् आवसानाक को़:-

 • पा़रती ओ़ड़ाक पट्टा नावाँओ़चो़य/कांमी होयो़क् लागित् थोड़ा गो़नो़ङ रे
 • सो़रकाराक का़मी होयो़क ला़गित् थोड़ा गो़नौङ रे जुमी जागा रेयाक् पट्टा।
 • एटाक ते चालाव उता़रो़क आर एटाक दिसो़म खो़न हेच् बासा वाकान को़वाक आतो़ ला़गित् जागा / डीम्ड बिर ला़गित् एमो़क् गो़नो़ड

आ़वड़ी ला़गित रो़क्काव उपायको़:-

 • जागा/ओ़ड़ाक् रेयाक् ओल़ ओ़चो़य लागित आ़खरीञिच्, हाक्ताविच आर गो़हाको लेकाते।
 • एटाक रूप ते आर एड़े ओल कागोच् साकाम हो़तेते आवड़ीयाक् ओ़ल ओचोय बाङ बाताक्आ।

कावडी काटिच् हा़टिञ रेयाक् बाबो़त् रे:-

 • जुमी जागा आ़न सुधरा़व रेयाक् का़मी रे आ़गुय|
 • जागा जुमी रेयाक् काटिच् आ़न, 1908 रेयाक् का़मी रे आगुय |
 • जुमी जागा का़वड़ी रेयाक् जारवा (एम दाड़ेयाक्, भाड़ाते आर सारेच्)
 • पारती ओ़ड़ाक
 • सोरकाराक् जागा रेयाक् बन्दोबोस्त/पट्टा|
 • अंचल रेन सीआई साहेव/का़वड़ी उठा़विच आक् थापना।
 • सयतर
 • आच् तेयाक् वेबो़स्ता
 • आरदास साकाम बेवाताव
 • कर्मचारी, अंचल का़मी ओ़ड़ाक आर जिला रेन एलआर का़मी ओ़ड़ाक् रेयाक् का़मी रेयाक् ञेलतोदारात्।

पा़रती जागा बाबो़त् मिला़व काते आरजी साकाम । (पीडीएफ 261 केबी)

पा़रती जागा पा़रती उल आर बिरझुण्ड जागा बाबो़त अंचल रे हाटिञ् लेकाते बाबो़त् आ़रजी साकाम (पीडीएफ 341 केबी)

सारेचआक पा़रती जागा पा़रती उल आर बिरझुण्ड जागा बाबो़त् अंचल रे हाटिञ् आकान लेकाते आ़रजी साकाम (पीडीएफ 336 केबी)

नो़डेल साहेब बिवोरोन

 • ञुतूम: मानोतान राजेश कुमार राय
 • हुदा़ः अपर समाहर्ता
 • ञापामो़क् लेखा: 06434-222251
 • ईमेल आईडी :acdumka2010[at]gmail[dot]com