Close

एतोहो़प् खो़बो़र

हा़टिञ लेका ते कागो़ज साकाम बाछाव

Filter

एतोहो़प् खो़बो़र
बो़हो़क् ञुतूम मा़हित् ञेल/ओडोक
जिला रेयाक् जुमी जागा आरजाव का़मी ओड़ाक्आ,रजाव हा़टिञ् दुमका बास्कीनाथ-चित्रा नावाॅ रेल सो़ड़ोक् बेनाव ला़टु पो़न्था ला़गित् बाबो़त् एतो़हो़प् खो़बो़र(आतो़- पाटसारा, अंचल-जरमुंडी) 13/03/2021 ञेलपे (3 MB)
जिला रेयाक् जुमी जागा आरजाव का़मी ओड़ाक्आ,रजाव हा़टिञ् दुमका बास्कीनाथ-चित्रा नावाॅ रेल सो़ड़ोक् बेनाव ला़टु पो़न्था ला़गित् बाबो़त् एतो़हो़प् खो़बो़र(आतो़- सोगराडंगाल, अंचल-जरमुंडी) 13/03/2021 ञेलपे (3 MB)
जिला रेयाक् जुमी जागा आरजाव का़मी ओड़ाक्आ,रजाव हा़टिञ् दुमका बास्कीनाथ-चित्रा नावाॅ रेल सो़ड़ोक् बेनाव ला़टु पो़न्था ला़गित् बाबो़त् एतो़हो़प् खो़बो़र(आतो़- जरुवाडीह, अंचल-जरमुंडी) 12/02/2021 ञेलपे (1 MB)
हुडिञ दाक् बातान प्रमंडल, आदिवासी कोवाक् दो़र को रेयाक् काथा लाछाड़ 10/06/2020 ञेलपे (8 MB)
जिला़ हासा आरजाव का़मी ओड़ाक्, दुमका आतो बा़इसी ला़गिसी ला़गित् मामूली खो़बो़र। 26/06/2020 ञेलपे (507 KB)
जिला़ हासा आरजाव का़मी ओड़ाक्, दुमका, तारिम 21.07.2020 हिलोक् आ़तो बा़इसी ला़गित् मामूली खो़बो़र) 08/07/2020 ञेलपे (851 KB)
दुमका़ खोन रामपुरहाट हा़बिच् नांवा ला़टु रिल लाइन बेनाव पोन्था सॉव एहोप रेयाक् एतोहोप खोबोर (तोलहाँट दुमका आ़तो कुरूवा) 17/08/2020 ञेलपे (1 MB)
जिला़ हासा आरजाव का़मी ओड़ाक् दुमका, आ़तो बा़दसी ला़गित मा़मूली खो़बो़र (जायगा – आगनबाड़ी ओड़ाक्, दोमुहानी, दुमका) 19/08/2020 ञेलपे (1 MB)